نوا 12 ساله مادیان
نوای نی
آرسیل
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 3,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 2 0 1 0.00% 3,000,000