آی نور 15 ساله مادیان
دولاب
نیلوفر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 2 0 0 0.00% 0
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1385/03/19
از 16 تا 50 حاج حکیم قلی آرخی آنه گلدی اونق بی نام 1000 52.0 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
از 16 تا 42 حاج حکیم قلی آرخی آنه گلدی اونق بهزاد قلیخانی 1000 51.0 11 / 10 -