سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1385/03/19
حاج حکیم قلی آرخی آنه گلدی اونق 1000 52
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1385/03/05
حاج حکیم قلی آرخی آنه گلدی اونق بهزاد قلیخانی 1000 51 11