ماهرخ 15 ساله مادیان
نی ست
مارال
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
تهران 3 1 2 33.33% 11,500,000
مجموع 5 1 2 20.00% 11,500,000