سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد عبدالناصر قزل 1000 11 1:10.60
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد مهران علایی قوجق 1000 10 1:10.21
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد سعید قلی آق 1000  
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد 1000