دازیران 12 ساله نریان
وات سکرت
عسل
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 29 1 12 3.45% 79,400,000
بندرترکمن 4 0 2 0.00% 11,400,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 36 1 14 2.78% 90,800,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/07
هندیکاپ امید جرجانی جمشید جرجانی 1000 52.0 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
هندیکاپ امید جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1700 52.0 5 / 8 01:47.530 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
هندیکاپ امید جرجانی جمشید جرجانی محمد خوجملی 1700 52.0 5 / 6 01:48.450 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
هندیکاپ امید جرجانی جمشید جرجانی قربان محمد اودک 1600 52.0 5 / 6 01:47.470 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
هندیکاپ حاج مهدی جرجانی جمشید جرجانی یوسف دهش 1000 53.0 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
هندیکاپ جبارپقه جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1650 53.0 3 / 6 01:45.080 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
هندیکاپ جبارپقه جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1700 54.0 5 / 8 01:49.940 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
از 40 تا 256 جبارپقه جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1600 0.0 2 / 5 01:42.180 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
هندیکاپ شادروان بایجان ولی محمدی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1600 53.0 3 / 6 01:42.380 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
هندیکاپ شادروان بایجان ولی محمدی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1600 54.0 4 / 8 01:43.000 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/01
هندیکاپ مهدی -بایر- قارلی- بهرام جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 55.0 3 / 6 01:40.660 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
از 32 تا 256 شفیق وجبار پقه جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0.0 6 / 9 01:01.530 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
از 24 تا 48 شفیق وجبار پقه جمشید جرجانی عنایت اله قولرعطا 2200 0.0 1 / 9 02:27.180 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
از 22 تا 48 محمد شریف رئوفی جمشید جرجانی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 6 / 8 01:02.600 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
از 26 تا 54 محمد شریف رئوفی علی خوجملی محمد خوجملی 1600 0.0 3 / 7 01:44.660 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
از 28 تا 54 مرحوم عبدالرحمن پقه علی خوجملی مهران خوجملی 1550 0.0 7 / 9 01:43.790 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
از 16 تا 48 مرحوم عبدالرحمن پقه علی خوجملی ستار مهرانی 1500 0.0 2 / 8 01:39.790 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
از 28 تا 100 عظیم جرجانی علی خوجملی مهران خوجملی 1500 0.0 5 / 7 01:41.790 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1389/07/15
از 12 تا 48 عبدالجبار پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1500 0.0 6 / 8 01:41.890 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
از 24 تا 62 عبدالجبار پقه علی خوجملی 1400 0.0 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1389/06/12
از 24 تا 108 عبدالجبار پقه علی خوجملی مهران خوجملی 1000 0.0 5 / 7 01:04.050 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
از 22 تا 62 عبدالجبار پقه علی خوجملی ستار مهرانی 1500 0.0 3 / 6 01:34.460 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
از 22 تا 62 عبدالجبار پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1600 0.0 2 / 8 01:48.500 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
از 22 تا 62 مرحوم حاج عبا نظرپور علی خوجملی 1550 0.0 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
از 20 تا 100 شفیق وجبار پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1500 0.0 3 / 8 01:39.410 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
از 16 تا 48 شفیق وجبار پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1550 0.0 5 / 11 01:46.250 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
از 16 تا 108 شفیق وجبار پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1000 0.0 8 / 10 01:03.250 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
از 16 تا 140 تاج محمد پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1700 0.0 6 / 10 01:49.040 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
از 8 تا 52 مرحوم حاج رجب پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1500 0.0 2 / 7 01:42.410 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
از 10 تا 140 مرحوم حاج رجب پقه علی خوجملی یاسر جرجانی 1500 0.0 5 / 11 01:46.310 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 10 تا 140 ارکان ومحمد شریف رئوفی علی خوجملی احمد پقه 1500 0.0 2 / 8 01:45.920 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
از 2 تا 52 ارکان ومحمد شریف رئوفی علی خوجملی یاسر جرجانی 1550 0.0 2 / 9 01:44.720 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
مبتدی نبرده عبدالرحیم و جبار پقه علی خوجملی یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 8 01:01.510 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
از 0 تا 48 عبدالرحیم و جبار پقه علی خوجملی احمد پقه 1000 0.0 4 / 10 01:04.160 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
از 0 تا 48 حاج مهدی جرجانی علی خوجملی عید محمد غراوی 1000 0.0 7 / 11 01:06.020 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
از 0 تا 48 شفیق وجبار پقه قربان دردی تیرغم فیض الله رجال 1000 0.0 7 / 8 01:05.100 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
از 4 تا 48 شفیق وجبار پقه قربان دردی تیرغم عید محمد غراوی 1000 0.0 10 / 10 01:06.170 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
از 0 تا 48 شفیق وجبار پقه قربان دردی تیرغم یاسر جرجانی 1000 0.0 7 / 9 01:04.400 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
از 0 تا 248 جبارپقه قربان دردی تیرغم فیض الله رجال 1000 0.0 5 / 9 01:05.220 -