دوربن 15 ساله مادیان
نوای نی
درنا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
از 0 تا 26 قربان حاجی کلته عبدالحی مهرانی بهرام مهرانی 1000 51.0 8 / 9 01:11.260 -