سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نهم تابستانه - تهران
1385/06/17
قربان حاجی کلته عبدالحی مهرانی بهرام مهرانی 1000 51 8 01:11.260