یتیمچه 12 ساله نریان
آنجلینا2
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 5,750,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 6 0 1 0.00% 5,750,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
از 4 تا 18 ثریا فرهمند کریم سارلی عبداله قولرعطا 1000 0.0 4 / 6 01:01.360 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
از 4 تا 58 ثریا فرهمند کریم سارلی یاسر جرجانی 1000 0.0 5 / 10 01:01.310 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
از 4 تا 70 ثریا فرهمند کریم سارلی احمد پقه 1700 0.0 4 / 5 01:53.280 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
از 0 تا 52 ثریا فرهمند کریم سارلی یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 5 01:03.610 -
هفته پنجم پاییزه - تهران
1388/07/17
از 0 تا 22 ثریا فرهمند کریم سارلی 1000 0.0 -
هفته دوم پاییزه - تهران
1388/06/27
از 0 تا 46 ثریا فرهمند کریم سارلی 1000 0.0 5 / 6 01:09.680 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
از 0 تا 36 ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 0.0 5 / 8 01:05.200 -