سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
عبدالصمد بابایی امید جرجانی یاسر جرجانی 1000 8 1:01:776
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
عبدالصمد بابایی امید جرجانی 1000  
هفته اول پاییزه - آق قلا
1387/07/26
یوسف اینچه برون مرتضی ناظری 1000  
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
عثمان پشمکی مرتضی ناظری عبدالناصر قزل 1000 9 1:04:013
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
حاج عبدالخلیل بابایی مرتضی ناظری ستار مهرانی 1000 10 1:04:62
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1387/04/07
حاج عبدالخلیل بابایی مرتضی ناظری محمود قولرعطا 1000 5 0:59:14
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
حاج عبدی ملا بابایی مرتضی ناظری عبدالناصر قزل 1600  
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/09
عثمان پشمکی مرتضی ناظری محمود قولرعطا 1000 1 1:00:37
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
حاج عبدی ملا بابایی حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1000 12 1:03:33
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
یوسف اینچه برون حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1000 8 1:04:74
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
گونای بابایی حکیم بردی اندروا محمود قولرعطا 1500  
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
حاج عبدی ملا بابایی حکیم بردی اندروا لطیف تمری 1550  
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
حاج عبدالخلیل بابایی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 10 1:05:39
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
عبدالحمید بابایی حکیم بردی اندروا 1000
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1386/03/11
حاج عبدی ملا بابایی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000  
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/17
حاج عبدالخلیل بابایی حکیم بردی اندروا عبدالاسحاق کم 1000 1 1:04:91