سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
سلیم انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 2200 56 3 2:21:75
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
سلیم انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 54 1 1:42.10
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
جلیل انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 57 2 1:46:28
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
جلیل انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53 3 1:00:72
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
سلیم انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 50 7 1:47:16
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
حاج خدربردی آق تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 55 2 1:38:09
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
حاج خدربردی آق تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 57 1 1:00:13
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
پرویز انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 55 1 1:37:16
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
پرویز انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 54 7 1:40:45
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
سلیم انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 2 0:59:96
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
سلیم انصاف تویلی قربانی مجید صالح پور 1650 54 1 1:48:78
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
سلیم انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 1 1:01:32
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
سلیم انصاف تویلی قربانی محمود قولرعطا 1500 51 4 1:44:97
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
سلیم انصاف تویلی قربانی مجید صالح پور 1550 2 1:46:25
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
عبدالرحیم انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 2 1:02:31
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/04
عبدالرحیم انصاف عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 4 1:02:75
هفته پنجم تابستانه - تهران
1386/07/06
جلیل انصاف عبدالرحمن قربانی 1000
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
جلیل انصاف عبدالرحمن قربانی فیض الله رجال 1000 4 1:04:95
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
عبدالرحیم انصاف عبدالرحمن قربانی 1000  
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
عبدالرحیم انصاف عبدالرحمن قربانی 1550
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
عبدالرحیم انصاف عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1000 2 0:59:76
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/01
عبدالرحیم انصاف عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 1 0:59:97
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
عبدالرحیم انصاف عبدالرحمن قربانی 1000
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/17
عبدالرحیم انصاف عبدالرحمن قربانی عبداله قولرعطا 1000 4 1:08:71