سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
سلیم انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 2200 56 3 02:21.750
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
سلیم انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 54 1 01:42.100
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
جلیل انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 57 2 01:46.280
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
جلیل انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53 3 01:00.720
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
سلیم انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 50 7 01:47.160
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
حاج خدربردی آق تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 55 2 01:38.090
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
حاج خدربردی آق تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 57 1 01:00.130
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
پرویز انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 55 1 01:37.160
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
پرویز انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 54 7 01:40.450
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
سلیم انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 2 00:59.960
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
سلیم انصاف تویلی قربانی مجید صالح پور 1650 54 1 01:48.780
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
سلیم انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 1 01:01.320
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
سلیم انصاف تویلی قربانی محمود قولرعطا 1500 51 4 01:44.970
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
سلیم انصاف تویلی قربانی مجید صالح پور 1550 0 2 01:46.250
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
عبدالرحیم انصاف تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 2 01:02.310
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/04
عبدالرحیم انصاف عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 0 4 01:02.750
هفته پنجم تابستانه - تهران
1386/07/06
جلیل انصاف عبدالرحمن قربانی 1000 0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
جلیل انصاف عبدالرحمن قربانی فیض الله رجال 1000 0 4 01:04.950
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
عبدالرحیم انصاف عبدالرحمن قربانی 1000 0
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
عبدالرحیم انصاف عبدالرحمن قربانی 1550 0
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
عبدالرحیم انصاف عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1000 0 2 00:59.760
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/01
عبدالرحیم انصاف عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 1 00:59.970
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
عبدالرحیم انصاف عبدالرحمن قربانی 1000 0
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/17
عبدالرحیم انصاف عبدالرحمن قربانی عبداله قولرعطا 1000 0 4 01:08.710