نیلای 13 ساله مادیان
وات سکرت
گل بنفشه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 17 5 12 29.41% 109,750,000
بندرترکمن 2 1 2 50.00% 12,500,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 21 6 14 28.57% 122,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 2200 56.0 3 / 8 02:21.750 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 54.0 1 / 6 01:42.100 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 57.0 2 / 7 01:46.280 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 3 / 7 01:00.720 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 50.0 7 / 8 01:47.160 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 55.0 2 / 5 01:38.090 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 57.0 1 / 6 01:00.130 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 55.0 1 / 6 01:37.160 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 54.0 7 / 9 01:40.450 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 2 / 9 00:59.960 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
تویلی قربانی مجید صالح پور 1650 54.0 1 / 12 01:48.780 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 1 / 11 01:01.320 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
تویلی قربانی محمود قولرعطا 1500 51.0 4 / 6 01:44.970 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
تویلی قربانی مجید صالح پور 1550 0.0 2 / 7 01:46.250 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 11 01:02.310 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/04
عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 12 01:02.750 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1386/07/06
عبدالرحمن قربانی بی نام 1000 0.0 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
عبدالرحمن قربانی فیض الله رجال 1000 0.0 4 / 9 01:04.950 -
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
عبدالرحمن قربانی بی نام 1000 0.0 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
عبدالرحمن قربانی بی نام 1550 0.0 -
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1000 0.0 2 / 10 00:59.760 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/01
عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 1 / 11 00:59.970 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
عبدالرحمن قربانی بی نام 1000 0.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/17
عبدالرحمن قربانی عبداله قولرعطا 1000 0.0 4 / 9 01:08.710 -