آرچر 13 ساله مادیان
امیدمن
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 11,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 2,100,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 1 0.00% 1,950,000
مجموع 8 1 4 12.50% 15,050,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
از 12 تا 82 حسین جمالی محمد اونق عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 11 / 12 01:02.640 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1386/09/15
از 8 تا 48 حسین جمالی یعقوب زارعی کسلخه بی نام 1200 0.0 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1386/09/08
از 2 تا 48 حسین جمالی یعقوب زارعی کسلخه بی نام 1200 0.0 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
از 12 تا 76 حسین جمالی یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0.0 7 / 11 01:03.390 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1386/07/06
از 0 تا 76 حسین جمالی یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0.0 3 / 7 01:07.290 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/08
از 12 تا 80 حاجی دوردی آخوندکر یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0.0 3 / 8 01:00.750 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1386/03/11
از 0 تا 60 حاجی دوردی آخوندکر یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0.0 3 / 11 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1386/01/24
از 0 تا 32 حاجی دوردی آخوندکر یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0.0 1 / 7 01:04.290 -