آرچر 13 ساله مادیان
امیدمن
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 11,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 2,100,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 1 0.00% 1,950,000
مجموع 8 1 4 12.50% 15,050,000