راشل 13 ساله مادیان
دنیا
مرجانک
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 2 0.00% 5,200,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 0 2 0.00% 5,200,000