گل جهان 13 ساله مادیان
طاوس
جهان گزل
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 15 3 7 20.00% 74,750,000
بندرترکمن 3 1 2 33.33% 31,350,000
آق قلا 4 1 1 25.00% 12,000,000
مجموع 22 5 10 22.73% 118,100,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/06
هندیکاپ سحر مرغ کردان سیدنقی سادات حسینی قربان محمد اودک 1000 52.0 3 / 7 01:04.890 -
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1392/02/26
هندیکاپ سید عقیل سا دات حسینی سیدنقی سادات حسینی متین آموت 1550 52.0 4 / 7 01:45.170 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
هندیکاپ سید عقیل سا دات حسینی سیدنقی سادات حسینی قربان محمد اودک 1000 53.0 4 / 5 01:04.330 -
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
هندیکاپ سیدابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی قربان محمد اودک 1000 54.0 5 / 9 01:05.290 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
کاوالور مایل کاپ سیدابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی قربان محمد اودک 1600 50.0 1 / 10 01:46.100 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
هندیکاپ سیدابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی متین آموت 1700 52.0 2 / 10 01:59.330 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
هندیکاپ سیدابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی قربان محمد اودک 1700 50.0 1 / 6 01:55.520 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
هندیکاپ سیدابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی علی اونق 1000 51.0 5 / 5 01:10.540 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
هندیکاپ سید عقیل سا دات حسینی ملا احمد تراج متین آموت 1700 0.0 6 / 7 02:01.420 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
هندیکاپ سید عقیل سا دات حسینی ملا احمد تراج متین آموت 1600 52.0 3 / 6 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
هندیکاپ سید عقیل سا دات حسینی سیدعقیل السادات حسینی محمد خوجملی 1000 52.0 3 / 8 01:05.910 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
هندیکاپ سید عقیل سا دات حسینی سیدعقیل السادات حسینی 1700 52.0 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
هندیکاپ سید عقیل سا دات حسینی سیدعقیل السادات حسینی کمال دالی جه عطا 2200 53.0 6 / 12 02:42.780 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
از 8 تا 52 سید عقیل سا دات حسینی سیدعقیل السادات حسینی محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 8 01:06.870 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
هندیکاپ سید عقیل سا دات حسینی سیدعقیل السادات حسینی احمد پقه 1000 53.0 4 / 8 01:07.370 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
از 30 تا 78 علیرضا ستاری رجب قلیچ گوگ نژاد 1500 0.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/20
از 24 تا 78 علیرضا ستاری رجب قلیچ گوگ نژاد محمود قولرعطا 1000 0.0 5 / 8 01:05.830 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
از 8 تا 52 مرحوم حاجی قلیچ حاجی تراچ رجب قلیچ گوگ نژاد یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 8 01:04.360 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 8 تا 78 مرحوم حاجی قلیچ حاجی تراچ رجب قلیچ گوگ نژاد متین آموت 1000 0.0 4 / 8 01:06.050 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
هندیکاپ سازمان بورس اوراق بهادار رجب قلیچ گوگ نژاد احمد پقه 2200 50.0 3 / 6 02:44.280 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
هندیکاپ علیرضا ستاری رجب قلیچ گوگ نژاد احمد پقه 1500 50.0 4 / 6 01:54.710 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
هندیکاپ مصطفی عطازاده رجب قلیچ گوگ نژاد 1500 50.0 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
از 2 تا 52 ناصر مرادی رجب قلیچ گوگ نژاد عبدالخالق چپرلی 1500 0.0 1 / 10 01:48.520 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
بومي-محلي مرتضی ارازی عبدالکریم گوگ نژاد آرش ایری 1000 0.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/21
از 0 تا 52 مرتضی ارازی سعدی سعدشیخی غفور نفس قلرعطا 1000 0.0 5 / 11 01:12.390 -