سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
محمد ثانی اراز قربان اونق محمد خوجملی 1650 52 8 01.52.30
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
محمد ثانی اراز قربان اونق ستار مهرانی 1000 8 1:02:32
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
محمد ثانی اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1000 8 1:05:15
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1387/04/07
محمد ثانی اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1000  
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
ایل امان آق عبدالخالق چپرلی عبدالخالق چپرلی 1000 8 1:07:53
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
ایل امان آق عبدالخالق چپرلی امید چپرلی 1500 10 1:52:55
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
ایل امان آق عبدالخالق چپرلی عبدالخالق چپرلی 1000 8 1:04:59
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
ایل امان آق حکیم بردی اندروا محمود قولرعطا 1650 10 1:57:781
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
ایل امان آق حکیم بردی اندروا لطیف تمری 1000  
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
مرحوم حاج حسن گلدی آق عبدالخالق چپرلی عبداله قولرعطا 1550 5 1:40:91
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
مرحوم حاج حسن گلدی آق متفرقه عبدالخالق چپرلی 1000 1 0:59:96
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
مرحوم حاج حسن گلدی آق عبدالخالق چپرلی عبدالناصر قزل 1000 7 1:03:09
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
مرحوم حاج حسن گلدی آق عبدالخالق چپرلی عبدالناصر قزل 1000 2 1:03:07
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/07
مرحوم حاج حسن گلدی آق عبدالخالق چپرلی عبدالناصر قزل 1000 8 1:14:90