میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 0 4 0.00% 18,250,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 4 0 1 0.00% 4,250,000
مجموع 17 0 5 0.00% 22,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
از 8 تا 32 مرحوم حاج رضا ایشان خلیقی سیدی یعقوب چپرلی 1700 53.0 -
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
از 8 تا 36 مرحوم حبیب ایشان یعقوب چپرلی عبد اله باستان 1000 53.0 6 / 10 01:09.680 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
از 16 تا 34 مرحوم حاج رضا ایشان خلیقی سیدی یعقوب چپرلی رامین کر 1550 53.0 6 / 9 01:52.630 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
هندیکاپ مرحوم حاج رضا ایشان خلیقی سیدی نظرمحمد گوگ نژاد قربان محمد اودک 1000 52.0 7 / 8 01:11.710 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
از 18 تا 154 مرحوم حاج رضا ایشان خلیقی سیدی یعقوب چپرلی 1000 53.0 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
هندیکاپ مرحوم حاج رضا ایشان خلیقی سیدی یعقوب چپرلی مهران خوجملی 1000 52.0 6 / 7 01:09.960 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
هندیکاپ مرحوم حاج رضا ایشان خلیقی سیدی یعقوب چپرلی مهران خوجملی 1000 52.0 6 / 8 01:08.540 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
از 6 تا 60 علی ایشان خلیقی سید کاکا قلرعطا کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 9 01:07.520 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
از 8 تا 52 علی ایشان خلیقی سید کاکا قلرعطا فیض الله رجال 1000 0.0 5 / 8 01:06.500 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
هندیکاپ علی ایشان خلیقی سید کاکا قلرعطا احمد پقه 1500 52.0 6 / 7 01:58.190 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 0 تا 30 علی ایشان خلیقی سید بهرام رجال علی رجال 1500 0.0 3 / 6 02:00.830 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
از 10 تا 30 علی ایشان خلیقی سید بهرام رجال علی رجال 1000 0.0 2 / 7 01:08.530 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
از 14 تا 42 علی ایشان خلیقی سید بهرام رجال علی رجال 1000 52.0 4 / 7 01:09.810 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
از 0 تا 18 علی ایشان خلیقی سید بهرام رجال علی رجال 1000 0.0 2 / 8 01:10.660 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
از 0 تا 42 علی ایشان خلیقی سید علی ایشان خلیقی سید 1000 0.0 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
از 0 تا 18 مرحوم حبیب ایشان حمید توماچ علی رجال 1000 0.0 4 / 9 01:08.690 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
از 2 تا 52 مرحوم حبیب ایشان حمید توماچ احمد پقه 1500 0.0 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
بومي-محلي علی ایشان خلیقی سید حمید توماچ احمد پقه 1000 0.0 2 / 10 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
بومي-محلي علی ایشان خلیقی سید خوجه حاجی گوگ نژاد آرش ایری 1000 0.0 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
بومي-محلي علی ایشان خلیقی سید خوجه حاجی گوگ نژاد لطیف تمری 1000 0.0 7 / 10 01:18.950 -