سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
صالح کر محمد خوجملی محمد خوجملی 1000 7 1:06:93
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
جمشید کر محمد خوجملی محمد خوجملی 2200 6 2:30:48
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
عاشور کر بهمن اونق محمد خوجملی 1700 4  
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
عاشور کر بهمن اونق عبدالعزیز اونق 1000 11 1:02:850
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
جمشید کر بهمن اونق 1550
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
جمشید کر بهمن اونق طاهر ایگدری 1000 2 1:01:92
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
طاهر کر اراز قربان اونق محمد خوجملی 1000 7 1:01:61
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
حاجی یحیی آق محمد اونق نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 9 1:04:01
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
حاجی یحیی آق یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 8 1:07:71
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1386/05/06
حاجی یحیی آق یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 1  
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
حاجی یحیی آق یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 8 1:05:58