سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
صالح کر محمد خوجملی محمد خوجملی 1000 0 7 01:06.930
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
جمشید کر محمد خوجملی محمد خوجملی 2200 0 6 02:30.480
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
عاشور کر بهمن اونق محمد خوجملی 1700 0 4
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
عاشور کر بهمن اونق عبدالعزیز اونق 1000 0 11 01:02.850
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
جمشید کر بهمن اونق 1550 0
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
جمشید کر بهمن اونق طاهر ایگدری 1000 0 2 01:01.920
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
طاهر کر اراز قربان اونق محمد خوجملی 1000 0 7 01:01.610
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
حاجی یحیی آق محمد اونق نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 0 9 01:04.010
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
حاجی یحیی آق یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0 8 01:07.710
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1386/05/06
حاجی یحیی آق یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0 1
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
حاجی یحیی آق یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0 8 01:05.580