کاترینا1 13 ساله مادیان
صالح کر
کولار
پامینا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 1 0.00% 5,000,000
بندرترکمن 3 1 1 33.33% 10,000,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 10 1 2 10.00% 15,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
محمد خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 7 / 9 01:06.930 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
محمد خوجملی محمد خوجملی 2200 0.0 6 / 8 02:30.480 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
بهمن اونق محمد خوجملی 1700 0.0 4 / 10 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
بهمن اونق عبدالعزیز اونق 1000 0.0 11 / 12 01:02.850 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
بهمن اونق بی نام 1550 0.0 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
بهمن اونق طاهر ایگدری 1000 0.0 2 / 8 01:01.920 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
اراز قربان اونق محمد خوجملی 1000 0.0 7 / 9 01:01.610 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
محمد اونق نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 0.0 9 / 12 01:04.010 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0.0 8 / 9 01:07.710 -
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1386/05/06
یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0.0 1 / 12 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
یعقوب زارعی کسلخه خدر زارعی کسلخه 1000 0.0 8 / 11 01:05.580 -