شایان طلا2 14 ساله نریان
طلاقوش
ساناز
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 2 3 33.33% 22,050,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 2 3 28.57% 22,050,000