سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
محمودنژاد محمد جلال قلرعطا عبدالرحیم آرامیده 1000 0 3 01:02.040
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
نیما مفیدی جلال قلرعطا محمد خوجملی 1000 0 5 01:03.870
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
محمودنژاد محمد تویلی قربانی فیض الله رجال 1000 0 5 01:02.290
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
محمودنژاد محمد تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 0 7 01:52.810
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
محمودنژاد محمد تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 2 01:00.160
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
محمودنژاد محمد تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 1 01:02.230
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
محمودنژاد محمد مهدی نوایی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 1 01:01.900
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
آی نور مفیدی حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0 11 01:03.090
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
آی نور مفیدی حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0 11 01:05.860
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/04
آی نور مفیدی حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0 1 01:01.800
هفته پنجم تابستانه - تهران
1386/07/06
آی نور مفیدی حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0 2 01:07.300
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
نیما مفیدی رحیم بردی مهرانی عبداله قولرعطا 1000 0 5 01:02.980
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/07
نیما مفیدی رحیم بردی مهرانی فیض الله رجال 1000 0 5 01:09.840