هستی 13 ساله مادیان
سیگار
کبرا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 2 4 20.00% 29,250,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 1 2 50.00% 15,000,000
مجموع 13 3 6 23.08% 44,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
جلال قلرعطا عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 10 01:02.040 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
جلال قلرعطا محمد خوجملی 1000 0.0 5 / 10 01:03.870 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
تویلی قربانی فیض الله رجال 1000 0.0 5 / 11 01:02.290 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 0.0 7 / 7 01:52.810 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 11 01:00.160 -
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 1 / 9 01:02.230 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
مهدی نوایی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 1 / 8 01:01.900 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0.0 11 / 12 01:03.090 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0.0 11 / 11 01:05.860 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/04
حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0.0 1 / 9 01:01.800 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1386/07/06
حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0.0 2 / 10 01:07.300 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
رحیم بردی مهرانی عبداله قولرعطا 1000 0.0 5 / 11 01:02.980 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/07
رحیم بردی مهرانی فیض الله رجال 1000 0.0 5 / 11 01:09.840 -