سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
محمودنژاد محمد جلال قلرعطا عبدالرحیم آرامیده 1000 3 1.02.04
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
نیما مفیدی جلال قلرعطا محمد خوجملی 1000 5 1.03.87
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
محمودنژاد محمد تویلی قربانی فیض الله رجال 1000 5 1:02:29
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
محمودنژاد محمد تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 7 1:52:81
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
محمودنژاد محمد تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 2 1:00:16
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
محمودنژاد محمد تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 1 1:02:23
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
محمودنژاد محمد مهدی نوایی عبدالرحیم آرامیده 1000 1 1:01:90
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
آی نور مفیدی حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 11 1:03:09
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
آی نور مفیدی حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 11 1:05:86
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/04
آی نور مفیدی حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 1 1:01:80
هفته پنجم تابستانه - تهران
1386/07/06
آی نور مفیدی حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 2 1:07:30
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
نیما مفیدی رحیم بردی مهرانی عبداله قولرعطا 1000 5 1:02:98
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/07
نیما مفیدی رحیم بردی مهرانی فیض الله رجال 1000 5 1:09:84