22بهمن 13 ساله مادیان
تکتاز
بای گل
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
کیش 2 0 0 0.00% 0
مجموع 5 0 0 0.00% 0