دیهیم اعتمادی 14 ساله نریان
وات سکرت
اوراسیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 3 4 27.27% 35,450,000
بندرترکمن 9 1 2 11.11% 20,500,000
مجموع 20 4 6 20.00% 55,950,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
از 28 تا 64 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر عبدالعزیز اونق 1000 0.0 8 / 11 01:00.690 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
از 38 تا 140 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر محمود قولرعطا 1500 0.0 4 / 4 01:39.300 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
از 38 تا 72 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر امیر مختومی 1000 0.0 5 / 6 01:00.090 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
از 38 تا 140 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر آق اویلی بشگرد 1000 0.0 11 / 11 01:02.360 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
از 30 تا 78 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر 1000 0.0 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
از 38 تا 58 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر احمد پقه 1000 0.0 8 / 9 01:00.680 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
از 36 تا 80 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر اسماعیل کوچکی 1600 0.0 6 / 7 01:45.490 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
از 18 تا 54 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر اسماعیل کوچکی 1000 0.0 1 / 12 01:03.330 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
از 26 تا 58 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر عبدالباسط توغدری 1000 0.0 5 / 6 00:59.790 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
از 12 تا 54 عطاجان اعتمادی فر عبدالرحمن کلته 2200 0.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
از 34 تا 60 عطاجان اعتمادی فر عبدالرحمن کلته عید محمد غراوی 1550 0.0 6 / 8 01:45.930 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
از 32 تا 80 عطاجان اعتمادی فر عبدالرحمن کلته محمود قولرعطا 1000 0.0 4 / 11 01:01.780 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
از 26 تا 54 عطاجان اعتمادی فر عبدالرحمن کلته 1550 0.0 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
از 16 تا 54 عطاجان اعتمادی فر عبدالرحمن کلته فیض الله رجال 1000 0.0 1 / 11 01:03.960 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
از 24 تا 82 عطاجان اعتمادی فر عبدالرحمن کلته آرش ایری 1000 0.0 3 / 11 01:01.250 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/21
از 22 تا 74 عطاجان اعتمادی فر عبدالرحمن کلته عبدالرحیم آرامیده 1500 0.0 5 / 10 01:40.750 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
از 16 تا 80 عطاجان اعتمادی فر عبدالرحمن کلته عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 10 01:02.090 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/09
از 16 تا 40 عطاجان اعتمادی فر عبدالرحمن کلته عبدالباسط توغدری 1000 0.0 7 / 8 01:02.670 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
از 18 تا 84 قربان کر عطاجان اعتمادی فر احمد پقه 1000 0.0 5 / 11 01:01.920 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
از 24 تا 84 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر احمد پقه 1000 0.0 5 / 8 01:04.100 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
از 12 تا 84 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر 1000 0.0 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
هنديکاپ عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر عبدالخالق چپرلی 1000 50.0 6 / 7 01:01.530 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1386/03/11
از 0 تا 60 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر احمد پقه 1000 0.0 1 / 11 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/13
از 0 تا 38 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر احمد پقه 1000 0.0 1 / 9 -