والاس 13 ساله نریان
ورگلاس
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 0 3 0.00% 11,700,000
تهران 3 0 1 0.00% 5,000,000
مجموع 13 0 4 0.00% 16,700,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
رحمان اورگلی بهزاد قلیخانی 1000 52.0 9 / 9 01:04.010 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
رحمان اورگلی عبدالناصر قزل 1500 0.0 4 / 5 01:46.110 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
رحمان اورگلی عبدالناصر قزل 1000 54.0 3 / 6 01:00.300 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1700 0.0 6 / 8 01:52.610 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 0.0 5 / 10 01:01.120 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
نورمحمد اونق بهزاد قلیخانی 1000 0.0 5 / 10 01:01.200 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
علی خوجملی بی نام 1000 0.0 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
نصرت ا... خوجملی بی نام 1000 0.0 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
علی خوجملی مجید صالح پور 1550 0.0 9 / 9 01:58.600 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
علی خوجملی فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 9 01:00.650 -
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1387/08/03
علی خوجملی اسماعیل کوچکی 1000 0.0 6 / 9 01:01.920 -
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
علی خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 2 / 12 01:02.010 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
عبدالخالق ایری آرش ایری 1000 0.0 7 / 8 01:02.900 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
عبدالخالق ایری بی نام 1000 52.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
عبدالخالق ایری بی نام 1000 52.0 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
عبدالخالق ایری بی نام 1000 0.0 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1000 0.0 2 / 7 01:03.350 -
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1000 52.0 -