سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
مرحوم عطامرادحاجی گوگ رحمان اورگلی بهزاد قلیخانی 1000 52 9 1:04.01
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
مرحوم عطامرادحاجی گوگ رحمان اورگلی عبدالناصر قزل 1500 4 1:46.11
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
مرحوم عطامرادحاجی گوگ رحمان اورگلی عبدالناصر قزل 1000 54 3 1:00.30
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
زنده یاد قلیچ دوردی موحد نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1700 6 1:52.61
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
زنده یاد قلیچ دوردی موحد نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 5 1:01.12
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
زنده یاد قلیچ دوردی موحد نورمحمد اونق بهزاد قلیخانی 1000 5 1:01.20
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
زنده یاد قلیچ دوردی موحد علی خوجملی 1000
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
حسین فرجی نصرت ا... خوجملی 1000
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
حسین فرجی علی خوجملی مجید صالح پور 1550 9 1:58:60
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
حسین فرجی علی خوجملی فیض الله رجال 1000 3 1:00:65
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1387/08/03
حسین فرجی علی خوجملی اسماعیل کوچکی 1000 6 1:01:92
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
حسین فرجی علی خوجملی محمد خوجملی 1000 2 1:02:01
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
حسین فرجی عبدالخالق ایری آرش ایری 1000 7 1:02:90
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
حسین فرجی عبدالخالق ایری 1000 52
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
حسین فرجی عبدالخالق ایری 1000 52
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
حسین فرجی عبدالخالق ایری 1000
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
حسین فرجی آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1000 2 1:03:35
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
حسین فرجی آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1000 52