سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
مرحوم عطامرادحاجی گوگ رحمان اورگلی بهزاد قلیخانی 1000 52 9 01:04.010
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
مرحوم عطامرادحاجی گوگ رحمان اورگلی عبدالناصر قزل 1500 0 4 01:46.110
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
مرحوم عطامرادحاجی گوگ رحمان اورگلی عبدالناصر قزل 1000 54 3 01:00.300
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
زنده یاد قلیچ دوردی موحد نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1700 0 6 01:52.610
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
زنده یاد قلیچ دوردی موحد نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 0 5 01:01.120
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
زنده یاد قلیچ دوردی موحد نورمحمد اونق بهزاد قلیخانی 1000 0 5 01:01.200
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
زنده یاد قلیچ دوردی موحد علی خوجملی 1000 0
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
حسین فرجی نصرت ا... خوجملی 1000 0
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
حسین فرجی علی خوجملی مجید صالح پور 1550 0 9 01:58.600
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
حسین فرجی علی خوجملی فیض الله رجال 1000 0 3 01:00.650
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1387/08/03
حسین فرجی علی خوجملی اسماعیل کوچکی 1000 0 6 01:01.920
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
حسین فرجی علی خوجملی محمد خوجملی 1000 0 2 01:02.010
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
حسین فرجی عبدالخالق ایری آرش ایری 1000 0 7 01:02.900
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
حسین فرجی عبدالخالق ایری 1000 52
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
حسین فرجی عبدالخالق ایری 1000 52
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
حسین فرجی عبدالخالق ایری 1000 0
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
حسین فرجی آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 1000 0 2 01:03.350
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
حسین فرجی آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1000 52