بیانکا 13 ساله مادیان
سرمد
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 2 20.00% 11,250,000
بندرترکمن 3 1 2 33.33% 16,100,000
مجموع 8 2 4 25.00% 27,350,000