بیانکا 13 ساله مادیان
سرمد
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 2 20.00% 11,250,000
بندرترکمن 3 1 2 33.33% 16,100,000
مجموع 8 2 4 25.00% 27,350,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
از 20 تا 60 محمد امین توغدری حکیم بردی اندروا محمود قولرعطا 1000 0.0 12 / 12 01:07.770 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
از 24 تا 48 سام نیک خواه حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0.0 6 / 8 01:03.620 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
از 24 تا 82 سام نیک خواه حکیم بردی اندروا بایرام محمد ایری 1000 0.0 10 / 11 01:04.210 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
از 16 تا 54 سام نیک خواه حکیم بردی اندروا طاهر ایگدری 1000 0.0 2 / 9 01:00.220 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
هنديکاپ سام نیک خواه حکیم بردی اندروا محمود قولرعطا 1000 53.0 5 / 7 01:00.320 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1386/05/05
از 0 تا 60 سام نیک خواه حکیم بردی اندروا محمود قولرعطا 1000 0.0 1 / 12 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
از 6 تا 52 سام نیک خواه حکیم بردی اندروا عبدالاسحاق کم 1000 0.0 1 / 12 01:01.670 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/21
از 0 تا 24 سام نیک خواه حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 0.0 2 / 11 01:03.040 -