اولدوز 13 ساله مادیان
آذرخش
سایه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/21
جمشید جرجانی لطیف تمری 1000 0.0 -