سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/21
محمود خامنه ای جمشید جرجانی لطیف تمری 1000 0