گردباد 14 ساله مادیان
بامبوس
خورشیدبانو
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 1,950,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 6 0 1 0.00% 1,950,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/09
از 2 تا 26 هورسای پدرام قربان آچاک 1000 0.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
از 2 تا 54 هورسای پدرام قربان آچاک آرش ایری 1000 0.0 10 / 10 01:05.500 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
از 0 تا 16 عباس میرعلوی شرکت آبتین البرز مجید صالح پور 1000 0.0 3 / 7 01:03.530 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
از 0 تا 74 عباس میرعلوی شرکت آبتین البرز مجید صالح پور 1000 0.0 4 / 12 01:05.240 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1386/07/06
از 0 تا 54 عباس میرعلوی جمشید روشنی عبداله قولرعطا 1000 0.0 9 / 10 01:12.410 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1386/04/22
از 0 تا 18 ایل امان موحد آنه محمد حاجی زاده عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 7 / 9 01:02.870 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
از 0 تا 80 ایل امان موحد عبدالرحمن قربانی محمود قولرعطا 1000 0.0 8 / 11 01:06.180 -