مایه اسکندر 14 ساله مادیان
مهزاد
آق مایه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 16 3 5 18.75% 38,700,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
آق قلا 10 0 4 0.00% 10,200,000
مجموع 29 3 9 10.34% 48,900,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
هندیکاپ حاجی محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد یاسر جرجانی 2200 54.0 1 / 6 02:41.610 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
هندیکاپ حاجی محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد عبدالناصر قزل 1500 52.0 5 / 6 01:55.180 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
هندیکاپ حاجی محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد عبداله قولرعطا 1500 56.0 4 / 7 01:54.780 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
هندیکاپ شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد احمد پقه 1000 52.0 4 / 6 01:06.220 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
از 14 تا 42 شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد احمد پقه 1000 60.0 1 / 7 01:07.550 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1388/04/04
هندیکاپ شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد عبدالناصر قزل 1200 50.0 -
هفته سوم بهاره - آق قلا
1388/03/06
از 12 تا 42 شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد ستار مهرانی 1600 0.0 3 / 5 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
بومي-محلي شیر محمد اسکندرلی نظرمحمد گوگ نژاد قربان محمد امانی سید 1000 0.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
بومی - محلی شیر محمد اسکندرلی نظرمحمد گوگ نژاد طاهر ایگدری 1550 50.0 6 / 7 01:51.020 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
بومي-محلي شیر محمد اسکندرلی نظرمحمد گوگ نژاد قربان محمد امانی سید 1600 0.0 6 / 8 01:56.920 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
بومي-محلي شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد بهزاد قلیخانی 1000 50.0 10 / 10 01:11.830 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
هنديکاپ شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد محمود قولرعطا 2200 52.0 6 / 10 02:34.890 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
بومي-محلي شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد طاهر ایگدری 1000 0.0 6 / 8 01:15.400 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
هنديکاپ شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد عبداله قولرعطا 1550 0.0 3 / 8 02:05.900 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
هنديکاپ شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد ابوطالب چاریزاده 1200 53.0 4 / 8 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1387/08/03
هنديکاپ شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد 1000 0.0 2 / 9 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1387/07/26
بومي-محلي شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد بهمن آهمند 1000 0.0 3 / 11 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
بومي-محلي شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد عبد اله باستان 1650 0.0 7 / 8 01:59.920 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1387/04/28
بومي-محلي شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد عبد اله باستان 1550 0.0 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1387/04/07
بومي-محلي شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد عبد اله باستان 1000 0.0 4 / 9 01:05.180 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
بومي-محلي شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد عبد اله باستان 1600 0.0 1 / 12 01:59.570 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
بومي-محلي شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد آرش ایری 1000 0.0 6 / 9 01:07.910 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
از 0 تا 46 شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد آرش ایری 1600 0.0 4 / 11 02:01.720 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
از 8 تا 78 شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد عبد اله باستان 1000 0.0 7 / 12 01:09.040 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1386/09/15
از 0 تا 78 شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد 1200 0.0 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1386/09/08
از 4 تا 78 شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد 1200 0.0 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1386/08/24
از 10 تا 42 شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد 1000 0.0 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1386/08/17
از 0 تا 78 شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد عبد اله باستان 1000 0.0 2 / 9 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
از 0 تا 78 شیر محمد اسکندرلی خوجه حاجی گوگ نژاد عبد اله باستان 1000 0.0 2 / 10 01:09.800 -