سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
پرویز کر عبدالمجید کم عبدالناصر قزل 1600 53 1 1:41.92
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
پرویز کر عبدالمجید کم عبداله قولرعطا 1600 5 1:48.39
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
پرویز کر عبدالمجید کم عنایت اله قولرعطا 1000 51 2 0:58.51
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
پرویز کر عبدالمجید کم بهزاد قلیخانی 1500 52 7 1:39.55
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
صالح کر جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1600 53 3 1:43.86
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
صالح کر جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 52 2 1:39.11
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
صالح کر امید جرجانی یاسر جرجانی 1000 51 5 1:00.36
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
پرویز کر جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 7 1:47.48
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
پرویز کر محمد اونق یاسر جرجانی 1500 2 1:40.98
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
پرویز کر محمد اونق یاسر جرجانی 1000 3 0:59.52
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
پرویز کر عبدالمجید کم محمد خوجملی 1550 50 4 1:43.35
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
پرویز کر عبدالمجید کم آق اویلی بشگرد 1000 50 4 0:58.99
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
پرویز کر عبدالمجید کم محمد خوجملی 1600  
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
پرویز کر عبدالمجید کم محمد خوجملی 1000 3 1:02.70
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/16
پرویز کر عبدالمجید کم یاسر جرجانی 1000 53 5 0:59.33
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
گلناز کر عبدالمجید کم یاسر جرجانی 1700 1 1:48.13
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
گلناز کر عبدالمجید کم یاسر جرجانی 1000 5 1:01.06
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
پرویز کر حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1600 57 7 1.45.78
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
پرویز کر حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 53 4 59.66
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
عبدالله حافظی حاجی محمد نوایی طاهر ایگدری 2200 50 7 2:24:64
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
حاج عبدالغفور آق بهمن اونق یاسر جرجانی 1700 4  
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
پرویز کر بهمن اونق ستار مهرانی 1000 2 1:01:41
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
عبدالله حافظی عبدالمجید کم عید محمد غراوی 1650 1 01.45.78
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
پرویز کر عبدالمجید کم بهزاد قلیخانی 1000 1 0:59:59
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1387/04/28
پرویز کر عبدالمجید کم قربان محمد اودک 1550 1 1:38:68
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
امانگلدی ومصطفی آق عبدالمجید کم عبدالناصر قزل 1000 7 1:03:00
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
صالح کر احمد ایری محمد خوجملی 1650 50 4 1:52:173
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
صالح کر احمد ایری فیض الله رجال 1000 9 1:02:54
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
صالح کر احمد ایری 1550
هفته ششم تابستانه - تهران
1386/07/13
نورجان کلته وپرویزکر آق اویلی بزمونه احمد پقه 1000 7 1:04:96
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
نورجان کلته وپرویزکر آق اویلی بزمونه عبدالرحیم آرامیده 1000 50 3 0:59:53
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1386/04/08
پرویز کر آق اویلی بزمونه عبدالرحیم آرامیده 1000 1 1:00:14
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1386/03/11
پرویز کر آق اویلی بزمونه عنایت اله قولرعطا 1000 1 1:02:98
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
محمد دوردی آق آق اویلی بزمونه عبدالرحیم آرامیده 1000 5 1:05:11