سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
محسن نوروزی باشگاه درخشش ستار مهرانی 2200 1 2:23:88
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
محسن نوروزی باشگاه درخشش ستار مهرانی 1700 1  
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
محسن نوروزی باشگاه درخشش ستار مهرانی 1000 4 1:00:87
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
محسن نوروزی ابراهیم مهرانی 1200  
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1387/08/03
محسن نوروزی ابراهیم مهرانی 1000  
هفته پنجم پاییزه - تهران
1387/07/19
محسن نوروزی ابراهیم مهرانی 1000 1  
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
محسن نوروزی ابراهیم مهرانی اسماعیل مهرانی 1000 3 1:02:73
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
محسن نوروزی ابراهیم مهرانی احمد پقه 1600 6 1:51:50
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
نصیر نوروزی جمال الدین علایی نادر علایی قوجق 1500  
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
محسن نوروزی جمال الدین علایی نادر علایی قوجق 1000 10 1:05:50
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
ناهید آقازاده امیری جمال الدین علایی 1000  
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
علیرضا ونصیر نوروزی جمال الدین علایی مجید صالح پور 1650 6 1:54:692
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
علیرضا ونصیر نوروزی جمال الدین علایی عنایت اله قولرعطا 1500 3 1:46:80
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
ناهید آقازاده امیری جمال الدین علایی احمد پقه 1500 7 1:43:33
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/04
محسن نوروزی جمال الدین علایی آرش ایری 1000 8 1:04:75
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
محسن نوروزی جمال الدین علایی نادر علایی قوجق 1550 3 1:40:68
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1386/04/29
محسن نوروزی جمال الدین علایی 1000
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1386/04/22
محسن نوروزی جمال الدین علایی نادر علایی قوجق 1000 3 1:01:02
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1386/03/11
محسن نوروزی جمال الدین علایی فیض الله رجال 1500 3 1:40:75
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1386/03/04
محسن نوروزی جمال الدین علایی آرش ایری 1000 10 1:03:37
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1386/02/28
محسن نوروزی جمال الدین علایی آرش ایری 1000 3 1:04:33