سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند ستار مهرانی 2200 2 2:25.36
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1500 6 1:41.12
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند عبداله قولرعطا 1550 8 1:47.84
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند قربان محمد اودک 1500 7 1:45.87
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند قربان محمد اودک 1000 8 1:01.29
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
حاجی نورگلدی پساوند تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 4 1:51.52
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
حاجی نورگلدی پساوند تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 5 1:44.18
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
حاجی نورگلدی پساوند عبدالسخیدگران مایه قربان محمد اودک 1550 53 3 1.40.71
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
حاجی نورگلدی پساوند عبدالسخیدگران مایه آرش ایری 1600 54 8 1.46.24
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
عبدالرشید مظفری عبدالسخیدگران مایه آرش ایری 1000 6 1.04.16
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
عبدالرشید مظفری عبدالسخیدگران مایه آق اویلی بشگرد 2200 50 6 2:24:61
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
عثمان پساوند عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1550 3 1:44.41
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
عثمان پساوند عبدالسخیدگران مایه 1700  
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
عثمان پساوند عبدالسخیدگران مایه آق اویلی بشگرد 1550 1 1:47:12
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
عثمان پساوند عثمان پساوند نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 9 1:03:04
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
عثمان پساوند عثمان پساوند 1200  
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1387/08/03
عثمان پساوند عثمان پساوند نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 1  
هفته اول پاییزه - آق قلا
1387/07/26
عثمان پساوند عثمان پساوند 1000  
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
نوری پریزن فرهاد خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1650 55 2 01.48.21
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
عبدالرشید مظفری زاهد کمی آق اویلی بشگرد 1000 5 1:00:513
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/21
عثمان پساوند زاهد کمی فیض الله رجال 1500 7 1:41:98
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
عثمان پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل لطیف تمری 1000 9 1:04:14
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1387/04/07
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 9 1:01:34
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل 1500  
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1500 11 1:46:48
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 8 1:01:98
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 6 1:00:94
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1550 7 1:49:08
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1500 2 1:41:62
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 6 1:03:36
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1386/07/27
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عید محمد غراوی 1400 6 1:46:78
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 1 0:53:52
هفته سوم تابستانه - تهران
1386/06/23
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 2 1:05.83
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1386/04/22
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 3 1:01:98
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1000