سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند ستار مهرانی 2200 0 2 02:25.360
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1500 0 6 01:41.120
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند عبداله قولرعطا 1550 0 8 01:47.840
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند قربان محمد اودک 1500 0 7 01:45.870
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند قربان محمد اودک 1000 0 8 01:01.290
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
حاجی نورگلدی پساوند تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 0 4 01:51.520
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
حاجی نورگلدی پساوند تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 0 5 01:44.180
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
حاجی نورگلدی پساوند عبدالسخیدگران مایه قربان محمد اودک 1550 53 3 01:40.710
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
حاجی نورگلدی پساوند عبدالسخیدگران مایه آرش ایری 1600 54 8 01:46.240
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
عبدالرشید مظفری عبدالسخیدگران مایه آرش ایری 1000 0 6 01:04.160
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
عبدالرشید مظفری عبدالسخیدگران مایه آق اویلی بشگرد 2200 50 6 02:24.610
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
عثمان پساوند عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1550 0 3 01:44.410
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
عثمان پساوند عبدالسخیدگران مایه 1700 0
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
عثمان پساوند عبدالسخیدگران مایه آق اویلی بشگرد 1550 0 1 01:47.120
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
عثمان پساوند عثمان پساوند نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 0 9 01:03.040
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
عثمان پساوند عثمان پساوند 1200 0
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1387/08/03
عثمان پساوند عثمان پساوند نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 0 1
هفته اول پاییزه - آق قلا
1387/07/26
عثمان پساوند عثمان پساوند 1000 0
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
نوری پریزن فرهاد خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1650 55 2 01:48.210
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
عبدالرشید مظفری زاهد کمی آق اویلی بشگرد 1000 0 5 01:00.513
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/21
عثمان پساوند زاهد کمی فیض الله رجال 1500 0 7 01:41.980
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
عثمان پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل لطیف تمری 1000 0 9 01:04.140
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1387/04/07
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0 9 01:01.340
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل 1500 0
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1500 0 11 01:46.480
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0 8 01:01.980
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0 6 01:00.940
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1550 0 7 01:49.080
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1500 0 2 01:41.620
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0 6 01:03.360
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1386/07/27
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عید محمد غراوی 1400 0 6 01:46.780
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0 1 00:53.520
هفته سوم تابستانه - تهران
1386/06/23
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0 2 01:05.830
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1386/04/22
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0 3 01:01.980
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
حاجی نورگلدی پساوند فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 0