ناندینا 13 ساله مادیان
رشاد
آزاده
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 21 1 5 4.76% 35,550,000
بندرترکمن 8 0 2 0.00% 7,450,000
آق قلا 3 1 1 33.33% 12,000,000
تهران 3 1 2 33.33% 10,000,000
مجموع 35 3 10 8.57% 65,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
عثمان پساوند ستار مهرانی 2200 0.0 2 / 10 02:25.360 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1500 0.0 6 / 8 01:41.120 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
عثمان پساوند عبداله قولرعطا 1550 0.0 8 / 11 01:47.840 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
عثمان پساوند قربان محمد اودک 1500 0.0 7 / 7 01:45.870 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
عثمان پساوند قربان محمد اودک 1000 0.0 8 / 8 01:01.290 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 0.0 4 / 7 01:51.520 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 0.0 5 / 5 01:44.180 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
عبدالسخیدگران مایه قربان محمد اودک 1550 53.0 3 / 8 01:40.710 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
عبدالسخیدگران مایه آرش ایری 1600 54.0 8 / 10 01:46.240 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
عبدالسخیدگران مایه آرش ایری 1000 0.0 6 / 10 01:04.160 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
عبدالسخیدگران مایه آق اویلی بشگرد 2200 50.0 6 / 8 02:24.610 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1550 0.0 3 / 8 01:44.410 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
عبدالسخیدگران مایه بی نام 1700 0.0 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
عبدالسخیدگران مایه آق اویلی بشگرد 1550 0.0 1 / 7 01:47.120 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
عثمان پساوند نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 0.0 9 / 11 01:03.040 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
عثمان پساوند بی نام 1200 0.0 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1387/08/03
عثمان پساوند نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 0.0 1 / 11 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1387/07/26
عثمان پساوند بی نام 1000 0.0 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
فرهاد خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1650 55.0 2 / 9 01:48.210 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
زاهد کمی آق اویلی بشگرد 1000 0.0 5 / 9 01:00.513 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/21
زاهد کمی فیض الله رجال 1500 0.0 7 / 10 01:41.980 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
فرهاد خانقلی زاده قزل لطیف تمری 1000 0.0 9 / 10 01:04.140 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1387/04/07
فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0.0 9 / 11 01:01.340 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام 1500 0.0 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1500 0.0 11 / 12 01:46.480 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0.0 8 / 12 01:01.980 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0.0 6 / 10 01:00.940 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1550 0.0 7 / 7 01:49.080 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1500 0.0 2 / 10 01:41.620 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0.0 6 / 11 01:03.360 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1386/07/27
فرهاد خانقلی زاده قزل عید محمد غراوی 1400 0.0 6 / 6 01:46.780 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0.0 1 / 8 00:53.520 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1386/06/23
فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0.0 2 / 7 01:05.830 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1386/04/22
فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0.0 3 / 11 01:01.980 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
فرهاد خانقلی زاده قزل نورالدین خانقلی زاده قزل 1000 0.0 -