کارسل 14 ساله نریان
کولار
بلیتون
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 17 1 4 5.88% 24,450,000
بندرترکمن 9 1 4 11.11% 30,900,000
آق قلا 1 1 1 100.00% 11,000,000
تهران 2 1 2 50.00% 12,000,000
مجموع 29 4 11 13.79% 78,350,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
هندیکاپ امین و کمال روشن میکائیل توماچ آق اویلی بشگرد 1000 52.0 7 / 7 01:01.760 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
از 46 تا 96 ابوبکر تراج ارازقلی ایری احمد پقه 1550 0.0 5 / 11 01:46.110 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
هندیکاپ ابوبکر تراج ارازقلی ایری احمد پقه 1000 52.0 4 / 5 01:01.730 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
از 54 تا 80 ابوبکر تراج بهروز ایری احمد پقه 1000 0.0 2 / 5 00:58.940 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
از 40 تا 60 ابوبکر تراج بهروز ایری اسماعیل مهرانی 1600 0.0 6 / 7 01:45.260 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
از 36 تا 80 ابوبکر تراج بهروز ایری احمد پقه 1600 0.0 1 / 7 01:41.750 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
از 36 تا 80 حاج گلدی آخوند تراج بهروز ایری احمد پقه 1000 0.0 2 / 7 01:02.580 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
از 38 تا 60 حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق فیض الله رجال 1000 0.0 6 / 8 01:00.350 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
از 44 تا 80 حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق بهزاد قلیخانی 1000 0.0 4 / 9 01:01.020 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
هنديکاپ حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق فیض الله رجال 1600 55.0 9 / 10 01:46.800 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
هنديکاپ حاج گلدی آخوند تراج آشجان قزل بهزاد قلیخانی 1000 52.0 6 / 9 01:00.120 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
از 34 تا 60 حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری احمد پقه 1550 0.0 8 / 8 01:43.440 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
از 40 تا 82 حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری 1700 0.0 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
از 32 تا 80 حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری بایرام محمد ایری 1000 0.0 3 / 11 01:01.480 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
از 26 تا 54 حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری فیض الله رجال 1550 0.0 2 / 7 01:47.460 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
از 24 تا 82 حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری احمد پقه 1000 0.0 6 / 11 01:02.110 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
از 32 تا 82 حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری عبداله قولرعطا 1000 0.0 8 / 9 01:01.430 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
از 16 تا 54 حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری عبداله قولرعطا 1200 0.0 1 / 8 -
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
از 6 تا 54 حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری عبداله قولرعطا 1000 0.0 2 / 9 01:02.450 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
از 16 تا 54 عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق بهزاد قلیخانی 1000 0.0 7 / 9 01:00.990 -
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1387/05/04
از 8 تا 54 عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق عبدالعزیز اونق 1550 0.0 5 / 11 01:40.390 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/21
از 22 تا 74 عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 3 / 10 01:40.450 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
از 16 تا 80 حاج گلدی آخوند تراج بهمن اونق بایرام محمد ایری 1000 0.0 3 / 10 01:02.200 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
از 12 تا 54 حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق بایرام محمد ایری 1500 0.0 5 / 10 01:44.040 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
از 12 تا 60 حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق بایرام محمد ایری 1000 0.0 4 / 11 01:01.440 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/04
از 0 تا 76 حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق بایرام محمد ایری 1000 0.0 1 / 12 01:02.420 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1386/07/06
از 0 تا 54 حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق احمد پقه 1000 0.0 1 / 10 01:07.210 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1386/06/16
از 0 تا 54 حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق 1000 0.0 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1386/05/12
هنديکاپ مجید چیت گر رحیمی قلیچ قزل احمد پقه 1000 50.0 4 / 7 00:59.990 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1386/05/05
از 0 تا 82 مجید چیت گر رحیمی قلیچ قزل عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 4 / 12 -
هفته اول بهاره - بندرترکمن
1386/03/25
از 0 تا 54 مجید چیت گر رحیمی اراز قربان اونق 1000 0.0 -