جیحون 13 ساله نریان
آگوگ
گل آینام
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 18 2 9 11.11% 70,200,000
بندرترکمن 6 2 3 33.33% 39,700,000
مجموع 24 4 12 16.67% 109,900,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
هندیکاپ مرحوم صالح صالح پور منصور صالح پور 1600 54.0 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
از 52 تا 140 مرحوم صالح صالح پور منصور صالح پور بایرام محمد قولاق 1600 0.0 7 / 7 01:50.420 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
از 54 تا 140 مرحوم صالح صالح پور منصور صالح پور ستار مهرانی 1550 0.0 3 / 7 01:41.410 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
هندیکاپ مرحوم صالح صالح پور منصور صالح پور عبدالرسول خرمالی 1000 52.0 7 / 7 01:00.880 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
از 44 تا 64 شادروان قربان پیشگویی منصور صالح پور یاسر جرجانی 1500 0.0 3 / 6 01:34.190 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
از 54 تا 248 شادروان قربان پیشگویی منصور صالح پور آرش ایری 1000 0.0 6 / 6 00:59.100 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
هندیکاپ مرحوم صالح صالح پور بایرام محمد قولاق طاهر ایگدری 1550 52.0 7 / 7 01:46.760 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
هندیکاپ مرحوم صالح صالح پور بایرام محمد قولاق بایرام محمد قولاق 2200 54.0 3 / 8 02:23.850 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
از 36 تا 78 مرحوم صالح صالح پور بایرام محمد قولاق 1500 0.0 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
از 46 تا 96 مرحوم صالح صالح پور بایرام محمد قولاق عید محمد غراوی 1550 0.0 2 / 11 01:45.500 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 40 تا 78 مرحوم صالح صالح پور بایجان قولاق احمد پقه 1500 0.0 2 / 7 01:44.010 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
از 38 تا 58 مرحوم صالح صالح پور بایجان قولاق بایرام محمد قولاق 1000 0.0 7 / 9 00:59.360 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
از 36 تا 80 شادروان قربان پیشگویی ناز محمد قلرعطا قربان محمد اودک 1600 0.0 5 / 7 01:43.950 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
از 36 تا 80 شادروان قربان پیشگویی ناز محمد قلرعطا قربان محمد اودک 1000 0.0 1 / 7 01:02.540 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
از 26 تا 58 مرحوم صالح صالح پور جبارصالح پور قربان محمد اودک 1000 0.0 1 / 6 00:58.300 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
از 26 تا 60 مرحوم صالح صالح پور علی خوجملی عنایت اله قولرعطا 1700 0.0 2 / 9 01:51.020 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/15
از 12 تا 58 مرحوم صالح صالح پور علی خوجملی یاسر جرجانی 1550 0.0 1 / 11 01:44.820 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
دوخون مرحوم صالح صالح پور جلال ایری احمد پقه 1550 0.0 4 / 7 01:39.210 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
از 16 تا 96 مرحوم صالح صالح پور جلال ایری عید محمد غراوی 1600 0.0 6 / 10 01:46.280 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
از 10 تا 58 مرحوم صالح صالح پور جلال ایری آق اویلی بشگرد 1550 0.0 2 / 9 01:43.680 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
از 10 تا 58 مصطفی صالح پور جلیل قزل احمد پقه 1700 0.0 4 / 11 01:51.300 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
از 4 تا 58 مصطفی صالح پور جلیل قزل احمد پقه 1550 0.0 1 / 8 01:47.610 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
از 4 تا 58 مصطفی صالح پور حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0.0 5 / 12 01:05.570 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
از 10 تا 58 مصطفی صالح پور حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0.0 5 / 7 01:03.990 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
از 8 تا 58 منصور صالح پور نوریقدی یلقی بایرام محمد قولاق 1000 0.0 4 / 8 01:05.370 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
از 4 تا 58 منصور صالح پور نوریقدی یلقی بایرام محمد قولاق 1000 0.0 2 / 11 01:01.950 -