ایندین سانگ 14 ساله مادیان
ایندین راکد
کانوکاو
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 4 5 57.14% 70,450,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 2,700,000
تهران 4 1 2 25.00% 14,250,000
مجموع 12 5 8 41.67% 87,400,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
رحیم بردی مهرانی اسماعیل کوچکی 1000 54.0 8 / 8 01:03.690 -
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1000 58.0 5 / 9 01:03.880 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1000 58.0 1 / 5 00:58.540 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1600 60.0 5 / 6 01:45.260 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
عبدالحی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1500 57.0 1 / 7 01:36.500 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1000 56.0 1 / 6 00:57.780 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
عبدالحی مهرانی فیض الله رجال 1000 54.0 3 / 8 72:48.000 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1000 54.0 1 / 6 01:15.720 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1386/07/06
عبدالخالق ایری ستار مهرانی 1000 58.0 2 / 7 01:01.860 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1386/06/23
فرهاد خانقلی زاده قزل فیض الله رجال 1400 50.0 5 / 5 01:37.850 -
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0.0 1 / 7 01:00.190 -
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1386/05/06
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 11 00:58.860 -