سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی رحیم بردی مهرانی اسماعیل کوچکی 1000 54 8 01:03.690
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1000 58 5 01:03.880
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1000 58 1 00:58.540
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1600 60 5 01:45.260
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1500 57 1 01:36.500
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1000 56 1 00:57.780
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی فیض الله رجال 1000 54 3 72:48.000
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1000 54 1 01:15.720
هفته پنجم تابستانه - تهران
1386/07/06
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالخالق ایری ستار مهرانی 1000 58 2 01:01.860
هفته سوم تابستانه - تهران
1386/06/23
شریناز بردبار فرهاد خانقلی زاده قزل فیض الله رجال 1400 50 5 01:37.850
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
شریناز بردبار فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0 1 01:00.190
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1386/05/06
شریناز بردبار رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0 3 00:58.860