سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی رحیم بردی مهرانی اسماعیل کوچکی 1000 54 8 1:03:69
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1000 58 5 1.03.88
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1000 58 1 0:58:54
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1600 60 5 1:45:26
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1500 57 1 1:36:50
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1000 56 1 0:57:78
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی فیض الله رجال 1000 54 3 59:828
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/18
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالحی مهرانی ستار مهرانی 1000 54 1 0:75:72
هفته پنجم تابستانه - تهران
1386/07/06
سیدامیررضا تقوی ومبین تقوی عبدالخالق ایری ستار مهرانی 1000 58 2 1:01:86
هفته سوم تابستانه - تهران
1386/06/23
شریناز بردبار فرهاد خانقلی زاده قزل فیض الله رجال 1400 50 5 1:37.85
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
شریناز بردبار فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 1 1:00.19
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1386/05/06
شریناز بردبار رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 3 0:58:86