سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
حمید رضا کردی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 52 5 1:37.37
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
حمید رضا کردی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 53 4 1:44.63
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
حمید رضا کردی تویلی قربانی 1000 53
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
حمید رضا کردی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 54 3 1:41.77
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
حمید رضا کردی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 54 3 0:57.74
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
حمید رضا کردی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 54 3 1:40.25
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
حمید رضا کردی تویلی قربانی فیض الله رجال 1600 54 2 1.40.56
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
حمید رضا کردی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 55 4 59.00
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
حمید رضا کردی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 2200 53 1 2:19:99
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
حمید رضا کردی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 54 4  
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
حمید رضا کردی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 55 3 1:43:13
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
حمید رضا کردی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 1 1:00:48
هفته چهارم پاییزه - تهران
1387/07/12
دانیال کردی تویلی قربانی 1400 53
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
دانیال کردی تویلی قربانی فیض الله رجال 1400 2 1:33:22
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
دانیال کردی تویلی قربانی محمود قولرعطا 1000 52 3 1.03.08
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
حمیدرضا کردی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 55 1 1:45:01
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
خانم خراسانی فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1500 54 3 1:39:45
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
خانم خراسانی فرهاد خانقلی زاده قزل بهزاد قلیخانی 1000 50 3 0:58:34
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
خانم خراسانی فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 4 0:59:38
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
آرش بردبار فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 1 1:00:68
هفته ششم تابستانه - تهران
1386/07/13
آرش بردبار فرهاد خانقلی زاده قزل عید محمد غراوی 1000 1 1:01:09
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
علی بردبار فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 2 1:03:60
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
علی بردبار فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 50 2