پرشین گلد 13 ساله مادیان
بولیون
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 16 4 11 25.00% 119,500,000
تهران 5 1 5 20.00% 28,450,000
مجموع 21 5 16 23.81% 147,950,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 52.0 5 / 7 01:37.370 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 53.0 4 / 5 01:44.630 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
تویلی قربانی بی نام 1000 53.0 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 54.0 3 / 5 01:41.770 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 54.0 3 / 5 00:57.740 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 54.0 3 / 9 01:40.250 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
تویلی قربانی فیض الله رجال 1600 54.0 2 / 6 01:40.560 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 55.0 4 / 8 00:59.000 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 2200 53.0 1 / 8 02:19.990 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 54.0 4 / 6 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 55.0 3 / 7 01:43.130 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 1 / 8 01:00.480 -
هفته چهارم پاییزه - تهران
1387/07/12
تویلی قربانی بی نام 1400 53.0 -
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
تویلی قربانی فیض الله رجال 1400 0.0 2 / 6 01:33.220 -
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
تویلی قربانی محمود قولرعطا 1000 52.0 3 / 9 01:03.080 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 55.0 1 / 7 01:45.010 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1500 54.0 3 / 7 01:39.450 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
فرهاد خانقلی زاده قزل بهزاد قلیخانی 1000 50.0 3 / 6 00:58.340 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 0.0 4 / 12 00:59.380 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 8 01:00.680 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1386/07/13
فرهاد خانقلی زاده قزل عید محمد غراوی 1000 0.0 1 / 10 01:01.090 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 0.0 2 / 5 01:03.600 -
هفته اول تابستانه - تهران
1386/06/09
فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالاسحاق کم 1000 50.0 2 / 7 -