سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 2200 53 6 02:22.580
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1700 50 3
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 0 1 01:00.320
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 0 5 01:00.160
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1387/08/03
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 51 2 01:00.420
هفته ششم پاییزه - تهران
1387/07/26
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1400 57 1 01:31.730
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1400 0 4 01:34.170
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 0 2 01:01.000
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
ثریا فرهمند کاکا سارلی عید محمد غراوی 1600 50 3 01:46.290
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
ثریا فرهمند کاکا سارلی 1500 0
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1500 54 4 01:38.410
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1500 52 1 01:40.410
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 51 5 01:00.240
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 0 5 00:59.400
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1650 52 3 01:52.172
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 0 3 01:02.230
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 0 1 01:02.500
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0