دزیره 13 ساله مادیان
گلداوی
دریسه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 3 7 25.00% 55,500,000
تهران 4 1 3 25.00% 24,500,000
مجموع 16 4 10 25.00% 80,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
کاکا سارلی طاهر ایگدری 2200 53.0 6 / 8 02:22.580 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
کاکا سارلی طاهر ایگدری 1700 50.0 3 / 6 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 0.0 1 / 7 01:00.320 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 0.0 5 / 7 01:00.160 -
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1387/08/03
کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 51.0 2 / 6 01:00.420 -
هفته ششم پاییزه - تهران
1387/07/26
کاکا سارلی طاهر ایگدری 1400 57.0 1 / 7 01:31.730 -
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
کاکا سارلی طاهر ایگدری 1400 0.0 4 / 6 01:34.170 -
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 0.0 2 / 7 01:01.000 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
کاکا سارلی عید محمد غراوی 1600 50.0 3 / 7 01:46.290 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
کاکا سارلی بی نام 1500 0.0 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1500 54.0 4 / 6 01:38.410 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1500 52.0 1 / 9 01:40.410 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 51.0 5 / 7 01:00.240 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 0.0 5 / 12 00:59.400 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1650 52.0 3 / 12 01:52.172 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 0.0 3 / 8 01:02.230 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 0.0 1 / 7 01:02.500 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
کاکا سارلی بی نام 1000 0.0 -