سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 2200 53 6 2:22:58
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1700 50 3  
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 1 1:00:32
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 5 1:00:16
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1387/08/03
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 51 2 1:00:42
هفته ششم پاییزه - تهران
1387/07/26
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1400 57 1 1:31:73
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1400 4 1:34:17
هفته دوم پاییزه - تهران
1387/06/28
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 2 1:01:00
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
ثریا فرهمند کاکا سارلی عید محمد غراوی 1600 50 3 1:46:29
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
ثریا فرهمند کاکا سارلی 1500
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1500 54 4 1:38:41
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1500 52 1 1:40:41
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 51 5 1:00:24
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 5 0:59:40
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1650 52 3 1:52:172
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/25
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 3 1:02:23
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1386/08/11
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 1 1:02:50
هفته چهارم تابستانه - تهران
1386/06/30
ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000