پلیس من 13 ساله نریان
لهن گرین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 22 1 5 4.55% 35,800,000
بندرترکمن 4 0 1 0.00% 4,050,000
آق قلا 2 1 1 50.00% 12,000,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 29 2 7 6.90% 51,850,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
از 24 تا 48 مختار ایگدری بهرام حاجی زاده محمود قولرعطا 2200 0.0 2 / 9 02:27.190 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
از 22 تا 48 عمران ایگدری بهرام حاجی زاده موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 5 / 8 01:02.380 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
از 26 تا 54 الیزه امانی بهرام حاجی زاده امین محمدی 1600 0.0 7 / 7 01:47.650 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
از 18 تا 32 الیزه امانی بهرام حاجی زاده ستار مهرانی 1550 0.0 1 / 11 01:43.000 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
از 16 تا 32 بهروز ایگدری قربان محمد قولرعطا مهران خوجملی 1000 0.0 3 / 11 01:01.210 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
از 18 تا 44 بهروز ایگدری قربان محمد قولرعطا علی رجال 1000 0.0 5 / 6 01:03.040 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
از 18 تا 64 بهروز ایگدری شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 8 / 9 01:01.650 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
از 20 تا 44 بهروز ایگدری شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 11 / 10 01:00.760 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 16 تا 100 الیزه امانی شهرام خوجملی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 5 / 11 01:02.060 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 18 تا 100 الیزه امانی شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 8 / 8 01:02.720 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
از 16 تا 32 حاجی رمضان جواهری آنه محمد حاجی زاده احمد پقه 1000 0.0 6 / 10 01:03.300 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
از 16 تا 40 حاجی رمضان جواهری آنه محمد حاجی زاده عبدالرحیم آرامیده 1600 0.0 4 / 10 01:48.480 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
از 18 تا 40 حاجی رمضان جواهری آنه محمد حاجی زاده یاسر جرجانی 1000 0.0 5 / 6 01:02.120 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
از 14 تا 78 مختار ایگدری آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 0.0 5 / 8 01:02.880 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
از 12 تا 78 مختار ایگدری آنه محمد حاجی زاده احمد پقه 1600 0.0 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/16
از 20 تا 46 مختار ایگدری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 8 01:01.460 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
از 20 تا 46 مختار ایگدری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1000 0.0 3 / 7 01:00.680 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1388/04/04
از 14 تا 40 مختار ایگدری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 1200 0.0 1 / 5 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
از 8 تا 40 پیمان ولطیف ایگدری امید عاقبتی عید محمد غراوی 1000 0.0 7 / 10 01:03.200 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
از 8 تا 54 پیمان ولطیف ایگدری امید عاقبتی طاهر ایگدری 1000 0.0 4 / 10 01:05.030 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
از 8 تا 44 پیمان ولطیف ایگدری امید عاقبتی طاهر ایگدری 1000 0.0 4 / 9 01:05.470 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
از 8 تا 44 بهروز ایگدری عبدالخالق ایری عید محمد غراوی 1000 0.0 9 / 12 01:04.270 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1387/08/03
از 8 تا 46 محمد حاجی ایگدری عبدالحی مهرانی 1000 0.0 -
هفته چهارم پاییزه - تهران
1387/07/12
از 16 تا 72 پرویز ایگدری عبدالحی مهرانی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 4 / 6 01:03.860 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1387/04/28
از 18 تا 54 پرویز ایگدری عبدالحی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 6 / 10 01:07.930 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
از 8 تا 54 حاج آق اویلی ایگدری حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0.0 5 / 11 01:03.600 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
از 10 تا 60 حاج آق اویلی ایگدری حکیم بردی اندروا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 2 / 8 01:03.650 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
از 0 تا 48 آخوندخالدی حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 0.0 2 / 10 01:02.280 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
از 0 تا 60 شهیدان امان محمدوقربان محمد ایگدری حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1000 0.0 8 / 9 01:05.390 -