طوفان 2 13 ساله نریان
سرمد
زهره جان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 1 4 7.14% 21,450,000
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 3,450,000
آق قلا 5 0 1 0.00% 2,550,000
مجموع 21 1 6 4.76% 27,450,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
از 16 تا 48 لیلا ایگدری جلال ایری آرش ایری 1550 0.0 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
از 14 تا 44 لیلا ایگدری جلال ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 8 / 8 01:05.010 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
از 10 تا 28 سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه یعقوب کم 1000 0.0 10 / 10 01:02.110 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
از 16 تا 40 سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه احمد پقه 1600 0.0 8 / 10 01:51.830 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
از 8 تا 28 سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه احمد پقه 1550 0.0 3 / 9 01:46.820 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
از 12 تا 78 سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1600 0.0 7 / 12 01:47.120 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
از 10 تا 28 سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه عنایت اله قولرعطا 1550 0.0 3 / 7 01:40.730 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1388/04/04
از 14 تا 40 سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه یعقوب کم 1200 0.0 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
از 14 تا 46 سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 0.0 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
از 8 تا 44 سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 0.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
از 16 تا 96 مرحوم بایرام زارعی کسلخه الیاس زارعی کسلخه عبدالخالق چپرلی 1600 0.0 3 / 10 01:48.120 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
از 0 تا 28 مرحوم بایرام زارعی کسلخه الیاس زارعی کسلخه عبدالخالق چپرلی 1550 0.0 1 / 11 01:43.370 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
از 4 تا 28 سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه یعغوب زارعی 1000 0.0 10 / 11 01:06.250 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
از 4 تا 58 سیدشعبان سیدین الیاس زارعی کسلخه 1550 0.0 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
از 0 تا 54 رسول ومحمد تقی زاده الیاس زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 0.0 3 / 10 01:07.210 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
از 2 تا 28 حاجی آمان آرخی ارازمحمد غفوری احمد پقه 1000 0.0 11 / 11 01:08.590 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
از 0 تا 54 نادر و افروز امام جمعه ای ارازمحمد غفوری 1200 0.0 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1387/08/03
از 0 تا 54 نادر و افروز امام جمعه ای ارازمحمد غفوری 1000 0.0 3 / 11 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
از 0 تا 96 شرکت پارسا ترابر پرشیا حکیم بردی اندروا عبدالباسط توغدری 1000 0.0 5 / 12 01:06.070 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/09
از 0 تا 50 شرکت پارسا ترابر پرشیا حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1000 0.0 6 / 10 01:06.820 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/13
از 4 تا 96 شرکت پارسا ترابر پرشیا حکیم بردی اندروا محمود قولرعطا 1000 0.0 5 / 11 01:06.510 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
از 4 تا 58 شرکت پارسا ترابر پرشیا حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1000 0.0 7 / 11 01:04.860 -