سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
مسعود دمیرچی مجید صالح پور نادر صالح پور 1550 6 1:47.10
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
مانی ملیکا مارال دمیرچی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 3 1:00.86
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
مارال دمیرچی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 3 1:00.43
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
مارال دمیرچی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 4 1:01.18
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
یونس هلاکو بهرام حاجی زاده ستار مهرانی 1500 5 1:42.32
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
حسین دمیرچی بهرام حاجی زاده فیض الله رجال 1000 4 1:01.82
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
زهرا وملیکا سلطانی بهرام حاجی زاده یاسر جرجانی 1000 6 1:05.35
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
حسین دمیرچی بهرام حاجی زاده ستار مهرانی 1000 1 1:00.97
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
حسین دمیرچی بهرام حاجی زاده ستار مهرانی 1000 1 1:00.51
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
مانی و ملیکا سرایلو آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 10 1:06.36
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
حاج محمدرفیع دمیرچی حاجی محمد نوایی مجید صالح پور 1000 11 1:05.76
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
حاج محمدرفیع دمیرچی نورمحمد کوچک نژاد محمود قولرعطا 1000 3 1:03.43
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
حاج محمدرفیع دمیرچی نورمحمد کوچک نژاد محمود قولرعطا 1000 2 1:03.61