پری وش 12 ساله مادیان
فیلواش
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 2 6 16.67% 47,900,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 13 2 6 15.38% 47,900,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
از 22 تا 154 مسعود دمیرچی مجید صالح پور نادر صالح پور 1550 0.0 6 / 8 01:47.100 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
از 18 تا 80 مانی ملیکا مارال دمیرچی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 3 / 12 01:00.860 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
از 16 تا 66 مارال دمیرچی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 3 / 11 01:00.430 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
از 22 تا 80 مارال دمیرچی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 4 / 6 01:01.180 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
از 18 تا 38 یونس هلاکو بهرام حاجی زاده ستار مهرانی 1500 0.0 5 / 6 01:42.320 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
از 18 تا 44 حسین دمیرچی بهرام حاجی زاده فیض الله رجال 1000 0.0 4 / 6 01:01.820 -
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
از 14 تا 48 زهرا وملیکا سلطانی بهرام حاجی زاده یاسر جرجانی 1000 0.0 6 / 8 01:05.350 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
از 0 تا 30 حسین دمیرچی بهرام حاجی زاده ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 7 01:00.970 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 4 تا 64 حسین دمیرچی بهرام حاجی زاده ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 10 01:00.510 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
از 2 تا 52 مانی و ملیکا سرایلو آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 0.0 10 / 11 01:06.360 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
از 2 تا 140 حاج محمدرفیع دمیرچی حاجی محمد نوایی مجید صالح پور 1000 0.0 11 / 11 01:05.760 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
از 6 تا 70 حاج محمدرفیع دمیرچی نورمحمد کوچک نژاد محمود قولرعطا 1000 0.0 3 / 12 01:03.430 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
از 0 تا 56 حاج محمدرفیع دمیرچی نورمحمد کوچک نژاد محمود قولرعطا 1000 0.0 2 / 12 01:03.610 -