سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
مسعود دمیرچی مجید صالح پور نادر صالح پور 1550 0 6 01:47.100
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
مانی ملیکا مارال دمیرچی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 3 01:00.860
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
مارال دمیرچی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 3 01:00.430
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
مارال دمیرچی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 4 01:01.180
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
یونس هلاکو بهرام حاجی زاده ستار مهرانی 1500 0 5 01:42.320
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
حسین دمیرچی بهرام حاجی زاده فیض الله رجال 1000 0 4 01:01.820
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
زهرا وملیکا سلطانی بهرام حاجی زاده یاسر جرجانی 1000 0 6 01:05.350
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
حسین دمیرچی بهرام حاجی زاده ستار مهرانی 1000 0 1 01:00.970
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
حسین دمیرچی بهرام حاجی زاده ستار مهرانی 1000 0 1 01:00.510
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
مانی و ملیکا سرایلو آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 0 10 01:06.360
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
حاج محمدرفیع دمیرچی حاجی محمد نوایی مجید صالح پور 1000 0 11 01:05.760
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
حاج محمدرفیع دمیرچی نورمحمد کوچک نژاد محمود قولرعطا 1000 0 3 01:03.430
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
حاج محمدرفیع دمیرچی نورمحمد کوچک نژاد محمود قولرعطا 1000 0 2 01:03.610