پری وش 11 ساله مادیان
فیلواش
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 2 6 16.67% 47,900,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 13 2 6 15.38% 47,900,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
مجید صالح پور نادر صالح پور 1550 0.0 6 / 8 01:47.100 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/25
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 3 / 12 01:00.860 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 3 / 11 01:00.430 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 4 / 6 01:01.180 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
بهرام حاجی زاده ستار مهرانی 1500 0.0 5 / 6 01:42.320 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
بهرام حاجی زاده فیض الله رجال 1000 0.0 4 / 6 01:01.820 -
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
بهرام حاجی زاده یاسر جرجانی 1000 0.0 6 / 8 01:05.350 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
بهرام حاجی زاده ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 7 01:00.970 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
بهرام حاجی زاده ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 10 01:00.510 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 1000 0.0 10 / 11 01:06.360 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
حاجی محمد نوایی مجید صالح پور 1000 0.0 11 / 11 01:05.760 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
نورمحمد کوچک نژاد محمود قولرعطا 1000 0.0 3 / 12 01:03.430 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
نورمحمد کوچک نژاد محمود قولرعطا 1000 0.0 2 / 12 01:03.610 -