پارمیداز 12 ساله مادیان
آگوگ
کاراسیدا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 2 0.00% 11,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 0 2 0.00% 11,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
از 4 تا 18 مسعود سلطانیان زاده یازلی اونق فیض الله رجال 1000 0.0 6 / 6 01:02.340 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
از 4 تا 58 مسعود سلطانیان زاده یازلی اونق 1000 0.0 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
از 8 تا 58 مسعود سلطانیان زاده یازلی اونق احمد پقه 1000 0.0 6 / 7 01:00.970 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
از 0 تا 58 مسعود سلطانیان زاده جمال آموت 1500 0.0 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
از 0 تا 58 مسعود سلطانیان زاده جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 4 / 7 01:00.820 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
از 0 تا 36 مسعود سلطانیان زاده جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 5 01:02.340 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
هندیکاپ مسعود سلطانیان زاده جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 50.0 2 / 6 01:03.840 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
از 0 تا 34 مسعود سلطانیان زاده جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 5 / 7 01:04.490 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
از 0 تا 36 مسعود سلطانیان زاده اراز زارعی کسلخه عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 7 / 8 01:07.450 -