امرسای 11 ساله مادیان
سیگار
گلناز
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 3 7 25.00% 79,150,000
مجموع 12 3 7 25.00% 79,150,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
موسی آق ارکاکلی احمد پقه 1700 53.0 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
موسی آق ارکاکلی فیض الله رجال 1000 50.0 4 / 6 00:59.850 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
موسی آق ارکاکلی عید محمد غراوی 1000 54.0 6 / 6 01:00.760 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
موسی آق ارکاکلی بی نام 1500 55.0 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
موسی آق ارکاکلی عنایت اله قولرعطا 1000 53.0 1 / 4 01:00.600 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
موسی آق ارکاکلی محمود قولرعطا 1000 0.0 7 / 8 01:01.690 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
موسی آق ارکاکلی محمود قولرعطا 1000 0.0 1 / 12 01:00.770 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
موسی آق ارکاکلی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 10 01:00.050 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
موسی آق ارکاکلی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 2 / 7 01:00.210 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
موسی آق ارکاکلی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 2 / 6 01:05.640 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
موسی آق ارکاکلی یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 6 01:01.690 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
موسی آق ارکاکلی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 4 / 5 01:04.350 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
موسی آق ارکاکلی بی نام 1000 0.0 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
موسی آق ارکاکلی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 3 / 8 01:04.010 -