سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی احمد پقه 1700 53  
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی فیض الله رجال 1000 50 4 0:59.85
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی عید محمد غراوی 1000 54 6 1:00.76
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1500 55
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی عنایت اله قولرعطا 1000 53 1 1:00.60
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی محمود قولرعطا 1000 7 1:01.69
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی محمود قولرعطا 1000 1 1:00.77
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی ستار مهرانی 1000 1 1:00.05
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی عنایت اله قولرعطا 1000 2 1:00.21
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی عنایت اله قولرعطا 1000 2 1:05.64
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی یاسر جرجانی 1000 3 1:01.69
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی موسی آق ارکاکلی 1000 4 1:04.35
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی موسی آق ارکاکلی 1000 3 1:04.01