سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی احمد پقه 1700 53
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی فیض الله رجال 1000 50 4 00:59.850
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی عید محمد غراوی 1000 54 6 01:00.760
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1500 55
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی عنایت اله قولرعطا 1000 53 1 01:00.600
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی محمود قولرعطا 1000 0 7 01:01.690
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی محمود قولرعطا 1000 0 1 01:00.770
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی ستار مهرانی 1000 0 1 01:00.050
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی عنایت اله قولرعطا 1000 0 2 01:00.210
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی عنایت اله قولرعطا 1000 0 2 01:05.640
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی یاسر جرجانی 1000 0 3 01:01.690
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی موسی آق ارکاکلی 1000 0 4 01:04.350
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 0
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی موسی آق ارکاکلی 1000 0 3 01:04.010