الکام داز 12 ساله مادیان
هریکن
مینااوج
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 18 1 5 5.56% 39,250,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 3,000,000
مجموع 19 1 6 5.26% 42,250,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
از 24 تا 48 خوجه قلی پقه جمال آموت ابوطالب چاریزاده 2200 0.0 4 / 9 02:28.780 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
از 10 تا 30 خوجه قلی پقه جمال آموت ابوطالب چاریزاده 1600 0.0 2 / 11 01:47.980 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
از 18 تا 30 امین پقه آشجان قزل آق اویلی بشگرد 1600 0.0 9 / 12 01:49.094 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
از 18 تا 32 امین پقه آشجان قزل عبدالرحیم آرامیده 1550 0.0 11 / 11 01:47.210 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
از 16 تا 48 امین پقه آشجان قزل احمد پقه 1500 0.0 6 / 8 01:41.580 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/04/04
از 22 تا 62 حاج محمد پقه امید ایری احمد پقه 1600 0.0 7 / 8 01:52.750 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
از 22 تا 62 حاج محمد پقه امید ایری 1550 0.0 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
از 20 تا 100 خوجه قلی پقه علی خوجملی عید محمد غراوی 1500 0.0 8 / 8 01:44.040 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
از 8 تا 24 خوجه قلی پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1550 0.0 1 / 11 01:46.300 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 10 تا 62 خوجه قلی پقه علی خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 5 / 10 01:02.190 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
از 8 تا 28 خوجه قلی پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1700 0.0 2 / 10 01:50.510 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
از 10 تا 108 محمدرضا وعطاحاجی پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1000 0.0 5 / 9 01:04.000 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
از 4 تا 32 محمدرضا وعطاحاجی پقه علی خوجملی فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 11 01:01.900 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
از 2 تا 28 محمدرضا وعطاحاجی پقه علی خوجملی یاسر جرجانی 1500 0.0 2 / 9 01:43.780 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
از 4 تا 38 امین پقه علی خوجملی احمد پقه 1500 0.0 4 / 7 01:46.840 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
از 2 تا 38 امین پقه علی خوجملی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 5 / 10 01:01.780 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
از 2 تا 140 امین پقه علی خوجملی طاهر ایگدری 1000 0.0 10 / 11 01:05.640 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
2-6 امین پقه علی خوجملی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 5 / 5 01:06.640 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
از 0 تا 34 عطاحاجی یاسر پقه قربان دردی تیرغم آق اویلی بشگرد 1000 0.0 3 / 10 01:03.780 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/15
از 0 تا 26 امین پقه قربان دردی تیرغم محمد خوجملی 1000 0.0 5 / 8 01:08.170 -