سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته ششم بهاره - یزد
1388/02/11
محسن کارگر محسن کارگر 1400 0