تارا 13 ساله مادیان
تی باجوی
کسری
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
یزد 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم بهاره - یزد
1388/02/11
محسن کارگر بی نام 1400 0.0 -