سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
مرد لخی عاشورلخی علی رجال 1600 8 1:51.48
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
مرد لخی عاشورلخی عنایت اله قولرعطا 1000 7 1:01.27
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
مرد لخی عاشورلخی کمال دالی جه عطا 1000 10 1:02.47
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
مرد لخی عاشورلخی احمد پقه 1500 6 1:43.01
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
مرد لخی عاشورلخی محمود قولرعطا 1000 2 0:59.95
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
مرد لخی عاشورلخی محمود قولرعطا 1000 3 1:00.86
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
مرد لخی عاشورلخی طاهر ایگدری 1000 8 1:02.10
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
مرد لخی عاشورلخی عید محمد غراوی 1000 9 1:02.97
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
مرد لخی عاشورلخی بهزاد قلیخانی 1000 4 1:00.80
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
مرد لخی عاشورلخی احمد پقه 1550 5 1:53.80
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
مرد لخی عاشورلخی علی رجال 1000 10 1:06.61
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
مرد لخی عاشورلخی عبداله قولرعطا 1600 7 1:50.77
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
مرد لخی عاشورلخی محمد خوجملی 1000 1 1:01.99
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
مرد لخی عاشورلخی محمود قولرعطا 1000 3 1:05.53
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
مرد لخی عاشورلخی یاسر جرجانی 1000 3 1:01.89
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
مرد لخی فرهاد بدراق نژاد 1000 2 0:58.74
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
مرد لخی فرهاد بدراق نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 5 1:04.06