سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
مرد لخی عاشورلخی علی رجال 1600 0 8 01:51.480
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
مرد لخی عاشورلخی عنایت اله قولرعطا 1000 0 7 01:01.270
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
مرد لخی عاشورلخی کمال دالی جه عطا 1000 0 10 01:02.470
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
مرد لخی عاشورلخی احمد پقه 1500 0 6 01:43.010
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
مرد لخی عاشورلخی محمود قولرعطا 1000 0 2 00:59.950
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
مرد لخی عاشورلخی محمود قولرعطا 1000 0 3 01:00.860
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
مرد لخی عاشورلخی طاهر ایگدری 1000 0 8 01:02.100
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
مرد لخی عاشورلخی عید محمد غراوی 1000 0 9 01:02.970
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
مرد لخی عاشورلخی بهزاد قلیخانی 1000 0 4 01:00.800
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
مرد لخی عاشورلخی احمد پقه 1550 0 5 01:53.800
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
مرد لخی عاشورلخی علی رجال 1000 0 10 01:06.610
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
مرد لخی عاشورلخی عبداله قولرعطا 1600 0 7 01:50.770
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
مرد لخی عاشورلخی محمد خوجملی 1000 0 1 01:01.990
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
مرد لخی عاشورلخی محمود قولرعطا 1000 0 3 01:05.530
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
مرد لخی عاشورلخی یاسر جرجانی 1000 0 3 01:01.890
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
مرد لخی فرهاد بدراق نژاد 1000 0 2 00:58.740
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
مرد لخی فرهاد بدراق نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 0 5 01:04.060