غنچه 12 ساله مادیان
مرد لخی
عاشورلخی
جهان استار
عرب روشن
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 1 3 7.14% 26,000,000
بندرترکمن 3 0 3 0.00% 11,450,000
مجموع 17 1 6 5.88% 37,450,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
عاشورلخی علی رجال 1600 0.0 8 / 11 01:51.480 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
عاشورلخی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 7 / 10 01:01.270 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
عاشورلخی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 10 / 11 01:02.470 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
عاشورلخی احمد پقه 1500 0.0 6 / 6 01:43.010 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
عاشورلخی محمود قولرعطا 1000 0.0 2 / 9 00:59.950 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
عاشورلخی محمود قولرعطا 1000 0.0 3 / 6 01:00.860 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
عاشورلخی طاهر ایگدری 1000 0.0 8 / 10 01:02.100 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
عاشورلخی عید محمد غراوی 1000 0.0 9 / 11 01:02.970 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
عاشورلخی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 4 / 10 01:00.800 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
عاشورلخی احمد پقه 1550 0.0 5 / 6 01:53.800 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
عاشورلخی علی رجال 1000 0.0 10 / 10 01:06.610 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
عاشورلخی عبداله قولرعطا 1600 0.0 7 / 10 01:50.770 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
عاشورلخی محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 8 01:01.990 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
عاشورلخی محمود قولرعطا 1000 0.0 3 / 11 01:05.530 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
عاشورلخی یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 7 01:01.890 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
فرهاد بدراق نژاد بی نام 1000 0.0 2 / 8 00:58.740 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
فرهاد بدراق نژاد عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 5 / 11 01:04.060 -