توران 12 ساله مادیان
طاغن
گل ماهان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 3 0.00% 13,200,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 11 0 3 0.00% 13,200,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
از 0 تا 10 مهندس ضیایی پرورش اسب یاسین یاسر عبداله قولرعطا 1000 0.0 3 / 7 01:09.420 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
از 0 تا 10 مهندس ضیایی پرورش اسب یاسین یاسر قربان محمد اودک 1550 0.0 2 / 8 02:00.440 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
از 0 تا 60 مهندس ضیایی پرورش اسب یاسین یاسر کمال دالی جه عطا 1000 0.0 4 / 7 01:13.100 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
از 2 تا 32 مهندس ضیایی پرورش اسب یاسین یاسر علی رجال 1000 0.0 9 / 11 01:09.850 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
از 0 تا 32 مهندس ضیایی پرورش اسب یاسین یاسر مصطفی عطایی 1000 0.0 10 / 12 01:17.120 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
از 0 تا 32 مهندس ضیایی ادریس قلیچی یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 10 01:10.150 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
از 0 تا 30 مهندس ضیایی ادریس قلیچی محمد خوجملی 1000 0.0 7 / 12 01:15.540 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
مبتدی نبرده مهندس ضیایی ادریس قلیچی طاهر ایگدری 1000 0.0 8 / 12 01:15.730 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
0 مهندس ضیایی ادریس قلیچی احمد پقه 1000 0.0 5 / 9 01:15.610 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
هندیکاپ مهندس ضیایی ادریس قلیچی احمد پقه 1000 0.0 10 / 12 01:15.430 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
از 0 تا 46 مهندس ضیایی ادریس قلیچی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 -