سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
محمد سالاری عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1700 53 1 01:52.070
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
محمد سالاری عبدالرحمان مختومی نورمحمد بهادر 1600 50 4 01:45.970 6.5
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
محمد سالاری عبدالرحمان مختومی 1550 50
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
محمد سالاری عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 50 6 01:02.190
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
محمد سالاری عبدالرحمان مختومی آق اویلی بشگرد 1200 50 7 01:14.780
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
محمد سالاری عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 50 7 01:03.930
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شادروان عبدالغفور گل عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 51 2 01:03.780
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مرحوم عوض حاجی سالاری عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 50 3 01:04.510
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
محمد سالاری رشید روشنی 1000 0
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
محمد سالاری رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0 3 01:06.730