گل نسیم 3 ساله مادیان
لهن گرین
نسیم
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 65
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 65
ریتینگ مسافت : 70
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 3 14.29% 121,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 1 0.00% 15,000,000
مجموع 12 1 4 8.33% 136,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
عبدالرحمان مختومی آرمین آق آتابای 1550 0.0 6 / 10 (11.0) 01:37.710 70
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
عبدالرحمان مختومی عید محمد غراوی 1200 54.0 7 / 11 (7.0) 01:18.100 65
هفته سوم پاییزه آق قلا
1397/08/04
عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1200 52.5 6 / 9 (6.25) 01:17.220 65
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 9 / 12 (16.0) 01:02.630 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1700 53.0 1 / 10 01:52.070 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
عبدالرحمان مختومی نورمحمد بهادر 1600 50.0 4 / 7 (6.5) 01:45.970 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عبدالرحمان مختومی 1550 50.0 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 50.0 6 / 8 01:02.190 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
عبدالرحمان مختومی آق اویلی بشگرد 1200 50.0 7 / 8 01:14.780 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 50.0 7 / 11 01:03.930 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 51.0 2 / 9 01:03.780 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 3 / 11 01:04.510 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
رشید روشنی 1000 0.0 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 / 4 01:06.730 -