سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
رسول ارازگلدی زاده اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 0 7 01:01.670
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
رسول ارازگلدی زاده اراز زارعی کسلخه محمود رجال 1600 50 5 01:44.680
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
رسول ارازگلدی زاده اراز زارعی کسلخه 1000 0
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
حمزه وحسنی بنداد اراز زارعی کسلخه محمود رجال 1000 0 2 01:00.460
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
میکائیل دوگونچی ارازقلی ایری عمرآق 2200 0 9 02:34.800
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
میکائیل دوگونچی ارازقلی ایری عبداله قولرعطا 1600 0 4 01:45.690
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
میکائیل دوگونچی عید قلی قربانی محمد خوجملی 1550 0 9 01:44.360
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
میکائیل دوگونچی عید قلی قربانی بهزاد قلیخانی 1000 0 8 01:01.530
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
یوسف و متین بنداد عید قلی قربانی ستار مهرانی 1500 0 2 01:39.110
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
یوسف و متین بنداد عید قلی قربانی محمد خوجملی 1000 0 2 01:00.850
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
میکائیل دوگونچی عید قلی قربانی بهزاد قلیخانی 1000 0 4 00:59.170
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
یوسف و متین بنداد عید قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 5 01:00.000
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
یوسف و متین بنداد عید قلی قربانی عنایت اله قولرعطا 1000 0 9 01:01.720
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه ستار مهرانی 1000 0 6 01:00.360
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه عبدالرحیم آرامیده 1000 0 3 01:00.440
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1550 0 9 01:51.170
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 0 2 01:01.200
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
نعمت و رحمت طعنه اراز زارعی کسلخه عبداله قولرعطا 1000 0 5 01:02.690
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
نعمت و رحمت طعنه اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 0 8 01:01.210
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 0 1 01:00.660
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 0 1 01:02.310
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه عبداله قولرعطا 1000 0