سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
رسول ارازگلدی زاده اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 7 1:01.67
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
رسول ارازگلدی زاده اراز زارعی کسلخه محمود رجال 1600 50 5 1:44.68
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
رسول ارازگلدی زاده اراز زارعی کسلخه 1000
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
حمزه وحسنی بنداد اراز زارعی کسلخه محمود رجال 1000 2 1:00.46
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
میکائیل دوگونچی ارازقلی ایری عمرآق 2200 9 2:34.80
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
میکائیل دوگونچی ارازقلی ایری عبداله قولرعطا 1600 4 1:45.69
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
میکائیل دوگونچی عید قلی قربانی محمد خوجملی 1550 9 1:44.36
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
میکائیل دوگونچی عید قلی قربانی بهزاد قلیخانی 1000 8 1:01.53
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
یوسف و متین بنداد عید قلی قربانی ستار مهرانی 1500 2 1:39.11
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
یوسف و متین بنداد عید قلی قربانی محمد خوجملی 1000 2 1:00.85
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
میکائیل دوگونچی عید قلی قربانی بهزاد قلیخانی 1000 4 0:59.17
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
یوسف و متین بنداد عید قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 5 1:00.00
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
یوسف و متین بنداد عید قلی قربانی عنایت اله قولرعطا 1000 9 1:01.72
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه ستار مهرانی 1000 6 1:00.36
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه عبدالرحیم آرامیده 1000 3 1:00.44
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1550 9 1:51.17
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 2 1:01.20
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
نعمت و رحمت طعنه اراز زارعی کسلخه عبداله قولرعطا 1000 5 1:02.69
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
نعمت و رحمت طعنه اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 8 1:01.21
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 1 1:00.66
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 1 1:02.31
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
یوسف و متین بنداد اراز زارعی کسلخه عبداله قولرعطا 1000