میترا 11 ساله مادیان
بگونیا
سنگام
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 17 1 6 5.88% 47,950,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 1 1 50.00% 12,000,000
مجموع 21 2 7 9.52% 59,950,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 0.0 7 / 7 01:01.670 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
اراز زارعی کسلخه محمود رجال 1600 50.0 5 / 8 01:44.680 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
اراز زارعی کسلخه بی نام 1000 0.0 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
اراز زارعی کسلخه محمود رجال 1000 0.0 2 / 9 01:00.460 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
ارازقلی ایری عمرآق 2200 0.0 9 / 9 02:34.800 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
ارازقلی ایری عبداله قولرعطا 1600 0.0 4 / 7 01:45.690 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
عید قلی قربانی محمد خوجملی 1550 0.0 9 / 9 01:44.360 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
عید قلی قربانی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 8 / 10 01:01.530 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
عید قلی قربانی ستار مهرانی 1500 0.0 2 / 7 01:39.110 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
عید قلی قربانی محمد خوجملی 1000 0.0 2 / 6 01:00.850 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
عید قلی قربانی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 4 / 8 00:59.170 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
عید قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 5 / 6 01:00.000 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
عید قلی قربانی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 9 / 9 01:01.720 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
اراز زارعی کسلخه ستار مهرانی 1000 0.0 6 / 6 01:00.360 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
اراز زارعی کسلخه عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 10 01:00.440 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1550 0.0 9 / 11 01:51.170 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 1000 0.0 2 / 8 01:01.200 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
اراز زارعی کسلخه عبداله قولرعطا 1000 0.0 5 / 10 01:02.690 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 0.0 8 / 8 01:01.210 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 / 9 01:00.660 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 10 01:02.310 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
اراز زارعی کسلخه عبداله قولرعطا 1000 0.0 -