دازمهین 12 ساله مادیان
داز سونا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 15 3 4 20.00% 54,000,000
بندرترکمن 3 0 2 0.00% 8,400,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 19 3 6 15.79% 62,400,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
از 32 تا 256 عرفان-عارف-عادل پقه سبحان پقه عید محمد غراوی 1000 0.0 5 / 9 01:00.890 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
از 28 تا 154 عرفان-عارف-عادل پقه سبحان پقه عبدالناصر قزل 1000 0.0 7 / 9 01:02.250 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
از 26 تا 54 عرفان-عارف-عادل پقه سبحان پقه آرش ایری 1000 0.0 6 / 10 01:01.400 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
از 28 تا 100 عرفان-عارف-عادل پقه سبحان پقه احمد پقه 1500 0.0 8 / 9 01:38.990 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
از 18 تا 38 عرفان-عارف-عادل پقه سبحان پقه ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 9 00:59.900 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
از 10 تا 62 معصومه پقه سبحان پقه احمد پقه 1500 0.0 6 / 11 01:36.130 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
از 16 تا 48 معصومه پقه سبحان پقه عید محمد غراوی 1000 0.0 3 / 8 00:59.150 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
از 20 تا 48 معصومه پقه سبحان پقه آق اویلی بشگرد 1000 0.0 3 / 6 00:59.730 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
از 18 تا 64 حلیم ایزدی سبحان پقه احمد پقه 1000 0.0 6 / 9 01:01.290 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
از 16 تا 64 حلیم ایزدی سبحان پقه احمد پقه 1000 0.0 2 / 6 00:58.630 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
از 20 تا 44 عبدالله پقه سبحان پقه احمد پقه 1000 0.0 6 / 10 01:00.870 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 16 تا 100 عبدالله پقه سبحان پقه احمد پقه 1000 0.0 7 / 11 01:02.140 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 8 تا 38 یعقوب فامیلی دوگونچی سبحان پقه احمد پقه 1000 0.0 1 / 11 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
از 10 تا 108 یعقوب فامیلی دوگونچی سبحان پقه احمد پقه 1000 0.0 7 / 9 01:04.810 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
از 8 تا 42 عبدالله پقه سبحان پقه احمد پقه 1000 0.0 5 / 9 01:04.810 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
از 8 تا 44 عبدالله پقه سبحان پقه عبدالناصر قزل 1000 0.0 7 / 12 01:05.500 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
مبتدی نبرده عبدالله پقه سبحان پقه عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 / 8 01:04.300 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
از 0 تا 48 سعید و میکائیل پقه سبحان پقه احمد پقه 1000 0.0 5 / 11 01:05.490 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1388/04/04
از 0 تا 56 سعید و میکائیل پقه سبحان پقه محمد خوجملی 1000 0.0 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
از 0 تا 42 سعید و میکائیل پقه سبحان پقه 1000 0.0 -