آیناز 12 ساله مادیان
فایترهورس
کسلخه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 2 0.00% 6,150,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 1 0.00% 4,250,000
مجموع 10 0 3 0.00% 10,400,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
از 8 تا 60 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1550 0.0 4 / 7 02:04.120 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
از 6 تا 60 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد علی اونق 1000 0.0 5 / 9 01:09.800 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
از 8 تا 46 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد احمد پقه 1600 0.0 6 / 7 02:10.050 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
از 8 تا 52 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد یعقوب کم 1000 0.0 6 / 8 01:07.030 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 0 تا 32 دکتر علیرضا خلخالی بهرام رجال کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 / 11 01:08.330 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
از 0 تا 26 دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد احمد پقه 1000 0.0 8 / 10 01:10.180 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
از 2 تا 18 دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد محمود قولرعطا 1550 0.0 3 / 6 02:01.960 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
از 2 تا 78 دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد بهروز پقه 1000 0.0 6 / 9 01:12.070 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/16
از 2 تا 78 دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 8 / 11 01:10.250 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
از 0 تا 46 دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد علی رجال 1000 0.0 2 / 10 -