قره گلوله 12 ساله نریان
بچه آهو
شادلیق
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 21 2 9 9.52% 74,700,000
بندرترکمن 4 1 2 25.00% 20,000,000
آق قلا 4 0 0 0.00% 0
مجموع 29 3 11 10.34% 94,700,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/12
هندیکاپ سیدابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی عبداله قولرعطا 1550 52.0 4 / 5 01:56.090 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/22
هندیکاپ سیدابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی قربان محمد اودک 1000 53.0 4 / 5 01:10.760 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/27
هندیکاپ سید عقیل سا دات حسینی سیدنقی سادات حسینی قربان محمد اودک 1550 53.0 6 / 6 02:00.230 -
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1392/02/26
هندیکاپ سید عقیل سا دات حسینی سیدنقی سادات حسینی امین محمدی 1550 53.0 7 / 7 01:48.400 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
هندیکاپ سید عقیل سا دات حسینی سیدنقی سادات حسینی عبداله قولرعطا 1000 54.0 5 / 5 01:06.060 -
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
هندیکاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی قربان محمد اودک 1700 53.0 -
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
هندیکاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی علی اونق 1000 54.0 8 / 9 01:06.840 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
کاوالور مایل کاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی علی اونق 1600 52.0 2 / 10 01:48.150 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
هندیکاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی علی اونق 1700 54.0 3 / 10 02:00.570 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
هندیکاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی علی اونق 1700 54.0 2 / 6 01:56.230 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
هندیکاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدنقی سادات حسینی متین آموت 1000 55.0 3 / 5 01:08.470 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
هندیکاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی امین محمدی 1700 0.0 1 / 7 01:59.630 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
هندیکاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی قربان محمد اودک 1600 53.0 4 / 6 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
هندیکاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی علی اونق 1000 55.0 7 / 8 01:10.610 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
از 26 تا 46 سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی 1700 0.0 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
هندیکاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی علی اونق 1600 52.0 3 / 5 01:55.050 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
از 12 تا 46 سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی قربان محمد اودک 1600 0.0 2 / 7 01:53.980 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
هندیکاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی علی اونق 1700 52.0 3 / 7 02:03.370 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
از 8 تا 108 سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی عبداله قولرعطا 1000 0.0 4 / 8 01:07.750 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
هندیکاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی عبدالناصر قزل 2200 52.0 4 / 12 02:41.760 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
از 8 تا 52 سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی عبدالناصر قزل 1000 0.0 4 / 8 01:08.100 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
هندیکاپ سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی علی اونق 1000 54.0 7 / 8 01:09.230 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
از 30 تا 78 سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی امیر مختومی 1500 0.0 4 / 6 01:47.310 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
از 8 تا 46 سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی قربان محمد اودک 1600 0.0 1 / 7 01:59.690 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
از 8 تا 52 سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی سید نقی سادات حسینی 1000 0.0 4 / 8 01:05.690 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 8 تا 78 سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی سید نقی سادات حسینی 1000 0.0 8 / 8 01:15.670 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
هندیکاپ شرکت بورس اوراق بهادار رجب قلیچ گوگ نژاد 1700 53.0 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
از 8 تا 50 کیوان سرکاری رجب قلیچ گوگ نژاد احمد پقه 1000 0.0 6 / 9 01:12.140 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
از 8 تا 78 احمد تراچ رجب قلیچ گوگ نژاد یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 7 01:09.720 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
از 0 تا 78 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد سید نقی سادات حسینی 1000 0.0 1 / 9 01:08.980 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1388/03/28
از 0 تا 46 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 1000 0.0 -