ناز چکاوک 12 ساله مادیان
هریکن
نور چکاوک
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 16 1 4 6.25% 24,950,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 3,750,000
مجموع 17 1 5 5.88% 28,700,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
از 18 تا 172 نازمحمد وبهمن صادقی سید آنه محمد حاجی زاده عبداله قولرعطا 1600 0.0 5 / 6 01:49.090 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
از 16 تا 66 نازمحمد وبهمن صادقی سید آنه محمد حاجی زاده عید محمد غراوی 1000 0.0 11 / 11 01:03.820 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
از 10 تا 30 محمود ومسعود صادقی سید گل محمد حاجی زاده متین آموت 1600 0.0 10 / 11 01:57.630 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
از 18 تا 30 محمود ومسعود صادقی سید قربان دردی تیرغم بهزاد قلیخانی 1600 0.0 12 / 12 01:50.750 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
از 18 تا 32 محمود ومسعود صادقی سید قربان دردی تیرغم رضا کریمی 1550 0.0 8 / 11 01:46.120 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
از 8 تا 38 محمود ومسعود صادقی سید قربان دردی تیرغم امین محمدی 1550 0.0 3 / 12 01:45.770 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
از 18 تا 38 نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 9 / 9 01:01.490 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
از 14 تا 44 نازمحمد وبهمن صادقی سید جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 / 4 01:00.460 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
از 10 تا 40 نازمحمد وبهمن صادقی سید جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 / 9 01:02.320 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
از 8 تا 64 نازمحمد وبهمن صادقی سید جمال آموت ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 9 / 11 01:03.930 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 10 تا 44 نازمحمد وبهمن صادقی سید جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 11 / 11 01:04.460 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
از 4 تا 32 نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 1 / 11 01:01.620 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
از 2 تا 28 نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم احمد پقه 1500 0.0 9 / 9 01:48.740 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
از 2 تا 52 نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم کمال دالی جه عطا 1000 0.0 8 / 11 01:06.160 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
از 2 تا 70 نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم عبداله قولرعطا 1000 0.0 10 / 12 01:06.510 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
از 0 تا 48 نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 10 01:03.340 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
از 8 تا 44 بهمن صادقی قربان دردی تیرغم احمد پقه 1000 0.0 8 / 8 01:08.590 -