سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
شیرمحمد تقانپور جمال آموت متین آموت 1600 10 1:50.76
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
امیر قرنجیک جمال آموت متین آموت 1000 12 1:05.36
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
آلپای وایلتای تقانپور جمال آموت یاسر جرجانی 2200 1 2:28.24
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
عبدالرحیم ضیایی جمال آموت فیض الله رجال 1000 3 1:00.68
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
مریم و مرجان قربانقلی جمال آموت عبدالرحیم آرامیده 1000 6 1:04.94
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
مصطفی ومحمدرضا قرنجیک جمال آموت عبدالرحیم آرامیده 1000 3 1:00.71
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
غفور واحسان قربانقلی جمال آموت ستار مهرانی 1550 4 1:4701
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
محمدامین و حمیدرضا قربانقلی جمال آموت ابوطالب چاریزاده 1000 4 1:02.94
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
همراه وعظیم قربانقلی جمال آموت محمد خوجملی 1000 3 1:02.40
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
محمد امین حمیدرضا قربان قلی باشگاه درخشش فیض الله رجال 1000 1 1:04.84
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
محمد بصیر قربانقلی باشگاه درخشش 1000
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
محمد بصیر قربانقلی باشگاه درخشش 1000 4 1:00.14