سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
حاج یوسف جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1500 52 1 01:31.760
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
عبدی جان تراج نژاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0 3 00:59.040
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
شمس الدین و عارف جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 0 3 01:43.120
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
فاطمه و سلما جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1500 0 1 01:38.850
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
مرضیه ومریم جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 0 1 01:42.660
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
حاج مهدی جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0 2 01:00.540
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1500 0 7 01:51.060
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
مرحوم حاج موخی تراج نژاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0 1 01:02.240
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
مرحوم حاج موخی تراج نژاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0 3 01:03.280
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
مرحوم حاج موخی تراج نژاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0 3 01:07.830
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
مرحوم حاج موخی تراج نژاد جمشید جرجانی 1000 0