سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
حاج یوسف جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1500 52 1 1:31.76
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
عبدی جان تراج نژاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 3 0:59.04
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
شمس الدین و عارف جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 3 1:43.12
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
فاطمه و سلما جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1500 1 1:38.85
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
مرضیه ومریم جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 1 1:42.66
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
حاج مهدی جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 2 1:00.54
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1500 7 1:51.06
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
مرحوم حاج موخی تراج نژاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 1 1:02.24
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
مرحوم حاج موخی تراج نژاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 3 1:03.28
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
مرحوم حاج موخی تراج نژاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 3 1:07.83
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
مرحوم حاج موخی تراج نژاد جمشید جرجانی 1000