جی پیک 11 ساله مادیان
لهن گرین
ورونیکا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 3 6 42.86% 70,200,000
بندرترکمن 3 1 3 33.33% 30,550,000
مجموع 10 4 9 40.00% 100,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1500 52.0 1 / 6 01:31.760 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 6 00:59.040 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 0.0 3 / 6 01:43.120 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1500 0.0 1 / 6 01:38.850 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1550 0.0 1 / 11 01:42.660 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 11 01:00.540 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1500 0.0 7 / 8 01:51.060 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 12 01:02.240 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 5 01:03.280 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 10 01:07.830 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
جمشید جرجانی بی نام 1000 0.0 -