سماگل 12 ساله مادیان
سوبیسکی
ثروت
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 15 0 2 0.00% 9,250,000
بندرترکمن 4 2 3 50.00% 36,750,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 22 2 5 9.09% 46,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/22
از 26 تا 96 مرحوم عاشوربای ایگدری رحمان اورگلی مهرداد خوجملی 1000 51.0 11 / 11 01:09.060 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
از 24 تا 58 سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا احمد پقه 1000 51.0 9 / 9 01:03.540 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
از 24 تا 58 سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1390/07/01
از 26 تا 66 سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
از 16 تا 50 سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا احمد پقه 1000 0.0 1 / 9 00:59.320 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
از 12 تا 44 سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا احمد پقه 1000 0.0 2 / 11 01:01.050 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/18
از 10 تا 172 سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 10 / 12 01:02.730 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
از 10 تا 38 سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 6 / 10 01:02.950 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
از 8 تا 30 سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 2200 0.0 9 / 11 02:34.780 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
از 8 تا 26 سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 2 / 11 01:01.010 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
از 8 تا 40 سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 4 / 11 01:01.850 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
از 16 تا 38 سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 5 / 7 01:04.350 -
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
از 14 تا 48 سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 7 / 8 01:05.370 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
از 0 تا 26 سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 1 / 11 01:00.380 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
از 0 تا 48 سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 5 / 11 01:03.620 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 4 تا 64 سماگل وصحراگل ایگدری بایرام دردی سلاقی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 8 / 10 01:03.999 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 4 تا 64 سماگل وصحراگل ایگدری بایرام دردی سلاقی یاسر جرجانی 1000 0.0 6 / 10 01:04.190 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
از 4 تا 26 سماگل وصحراگل ایگدری بایرام دردی سلاقی احمد پقه 1500 0.0 6 / 7 01:50.360 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
از 4 تا 32 سماگل وصحراگل ایگدری عبدالرحمان مختومی احمد پقه 1000 0.0 6 / 11 01:02.870 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
از 0 تا 40 سماگل وصحراگل ایگدری عبدالرحمان مختومی عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 / 12 01:06.200 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
مبتدی نبرده سماگل وصحراگل ایگدری عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 0.0 6 / 7 01:05.540 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
از 4 تا 48 سماگل وصحراگل ایگدری مجید ایری محمد خوجملی 1000 0.0 8 / 10 01:05.730 -